Järjestöt: Hyvinvointiloikka lasten ja perheiden puolesta!

11.3.2016

Yhteiskunta tarvitsee lasten ja perheiden hyvinvointiloikkaa
 

Lapsi- ja perhevaikutusten arviointi on tehtävä jo päätöksiä valmisteltaessa, vaativat lapsi- ja perhejärjestöt. Järjestöt luovuttavat tänään yhteisen Lasten ja perheiden hyvinvointiloikka -kannanottonsa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle.

Hyvinvointiloikan
peruslähtökohdat:

Ihmisoikeudet
Lasten ja perheiden tarpeet
Toimivan arjen edellytykset
 

 

Järjestöt haastavat päättäjiä ottamaan hyvinvointiloikan, jonka tavoitteena on yhteiskunta, jossa lapset ja perheet voivat hyvin. Pelkkä kilpailukykyloikka ei riitä. Järjestöt haluavat muistuttaa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, ettei lapsilta ja perheiltä leikkaaminen ole kestävää politiikkaa. Lasten ja perheiden moninaisuus tulee huomioida niin perhepoliittisessa päätöksenteossa kuin palveluissa.

Toimiva yhteiskunta koostuu aktiivisesta kansalaisyhteiskunnasta, kattavista ja tarpeenmukaisista palveluista, riittävän toimeentulon turvaavista etuuksista sekä toimista, jotka mahdollistavat onnistuneen työn ja perheen yhteensovittamisen.

Hyvä lapsi- ja perhepolitiikka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on keskeisessä asemassa hyvinvointiloikan toteutumisessa, ja on hyvä, että järjestöt ovat sen valmistelussa mukana. Ohjelman tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että alue- ja paikallistason palveluja suunnitellaan kokonaisuutena ja järjestöjen monipuolinen osaaminen ja niiden tarjoamat palvelut huomioidaan. Jotta korjaavan työn tarve ei kasva, tulee universaaleja palveluja ja perheiden voimavaroja vahvistaa esimerkiksi perhekeskustoiminnalla ja muulla järjestöjen tarjoamalla matalan kynnyksen tuella.

Sen sijaan sote-uudistuksen valmisteluun järjestöt eivät ole juurikaan päässeet mukaan. On tärkeää, että lapsi- ja perhepalveluiden yhteensovitus otetaan sote-uudistuksessa huomioon, ja että järjestöillä on mahdollisuus osallistua uudistuksen valmisteluun. Lapsiperheisiin kohdistuvat valtiontalouden säästötoimet ja normien purkua koskevat päätökset tulee koordinoida muutosohjelman ja sote-uudistuksen kanssa, jotta ne muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden.

Mikä hyvinvointiloikka?

Hyvinvointiloikka on kuuden lapsi- ja perhejärjestön (Ensi- ja turvakotien liitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Pelastakaa Lapset, Suomen Vanhempainliitto ja Väestöliitto) kannanotto siitä, miten lasten ja perheiden hyvinvointia voidaan lisätä. Hyvinvointiloikan teemat ovat samansuuntaisia hallituksen lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman kanssa. Järjestöt kuitenkin vaativat hallitukselta laajempaa lapsi- ja perhepolitiikan kokonaisuuden ja järjestöjen tarjoamien mahdollisuuksien ja osaamisen huomioimista.

Hyvinvointiloikan kulmakivi on ihmisten oman toimijuuden ja oman elämän asiantuntijuuden tunnustaminen. Lapset, nuoret ja perheet on otettava mukaan palvelujen kehittämiseen. Tuki on tuotava arjen kasvuympäristöihin, ja tarjolla on oltava erilaisia tukimuotoja. Peruspalvelujen on oltava toimivia ja saavutettavia ja linkityttävä saumattomasti erityispalveluihin. Järjestöjen tarjoamat vaativat erityispalvelut ovat resurssi, jota tulee hyödyntää.

Palvelujen saatavuutta ja laatua turvaamaan tarvitaan kansallisen tason palvelulupaukset, sillä palvelujen laatu ei saa riippua siitä, minkä kunnan alueella perhe asuu. Lähtökohtana tulee aina olla perheen ja lapsen tilanne eikä se, mitä palveluja on tarjolla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Eija Koivuranta, Väestöliitto, p. 050 574 1775Toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, Lastensuojelun Keskusliitto, p. 040 838 4027
Toiminnanjohtaja Ulla Siimes, Suomen Vanhempainliitto, p. 040 553 0981
Pääsihteeri Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset, p. 050 462 1148
Pääsihteeri Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, p. 075 324 5552
Pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja Turvakotien liitto, p. 050 63663

#hyvinvointiloikka
Tututtu järjestöjen esitykseen hyvinvointiloikaksi!

 
 
 

Järjestöt: Hyvinvointiloikka lasten ja perheiden puolesta!