Väestöliiton yhteiskuntasitoumus

1.6.2016

Väestöliitto antoi yhteiskuntasitoumuksen sitoutuakseen kestävän kehityksen periaatteisiin yhä konkreettisemmin omassa toiminnassaan. Väestöliitto haluaa vahvistaa ihmisten luottamusta omiin voimavaroihinsa ja tulevaisuuteen.


Nuorten osallistaminen, perheystävällinen työelämä ja helpommin saavutettavat verkkopalvelut
 

Taustatietoa

Väestöliitto on valtakunnallinen hyvinvointia ja ihmisoikeuksia edistävä toimija, joka kehittää ja tarjoaa ihmisille uudenlaisia vaikuttamismahdollisuuksia sekä helpommin saavutettavia verkkopalveluja arjen tueksi. Väestöliitto antaa yhteiskuntasitoumuksen sitoutuakseen kestävän kehityksen periaatteisiin yhä konkreettisemmin omassa toiminnassaan. Väestöliitto haluaa vahvistaa ihmisten luottamusta omiin voimavaroihinsa ja tulevaisuuteen.

1. Nuorille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa

Nuorten ajatuksilla ja mielipiteillä on väliä. Väestöliitto kannustaa ennakkoluulottomasti nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan omaan elämäänsä ja seksuaalioikeuksiinsa, sekä välittää heille tietoa erilaisista mahdollisuuksista olla aktiivinen toimija yhteiskunnassa. Samat vaikuttamismahdollisuudet koskevat myös maahanmuuttajia.

Väestöliitto sitoutuu hyödyntämään toiminnassaan kohderyhmiensä arvokasta tietoa, kokemuksia ja arjen asiantuntemusta. Väestöliitto ottaa nuoret mukaan suunnittelemaan tulevia kehitystyöhankkeita sekä tiedottaa suurelle yleisölle seksuaalioikeuksien haasteista, toteutumisesta ja kehityksestä.

Nuorten muodostama virtuaalilehti Hurman toimituskunta tuottaa tietoa seksuaalioikeuksista nuorilta nuorille. Väestöliitto sitoutuu edelleen lisäämään nuorten konkreettisia vaikutusmahdollisuuksia mm. muodostamalla aktiivisen Nuorten työryhmän, josta tulee tunnustettu osa Väestöliiton päätöksentekoa ja strategista työtä. Työryhmä tuottaa kannanottoja ajankohtaisiin kysymyksiin seksuaalioikeuksista ja -terveydestä ja on aktiivinen kansalaisvaikuttamisen kanava nuorille.

2. Helposti saavutettavat verkkopalvelut kaikille

Kaikki eivät löydä tarvitsemaansa tietoa verkosta kovin helposti. Verkostojen risteysasemana Väestöliitto kokoaa tietoa, kehittää tarvittavia palveluja ja ohjaa niiden pariin.

Väestöliitto sitoutuu kehittämään tiedonvälitystään ja ulkoista viestintäänsä parantamalla saavutettavuutta. Esimerkiksi panostamalla verkkosivujen selkokielisyyteen, kaikki kiinnostuneet pääsevät yhdenvertaisesti kiinni tarvitsemaansa tietoon.

Elämä on täynnä ala- ja ylämäkiä: nuoren kasvun, parisuhteen ja perhe-elämän vuoristorataan tarvitaan tukea varsinkin kriisivaiheiden aikana. Väestöliitto sitoutuu lisäämään kattavien, maksuttomien, helppokäyttöisten verkkopalvelujen saatavuutta valtakunnallisesti. Tutkimusaineistoja kerätään kestävästi ja avataan julkisiin arkistoihin, jotta kaikki halukkaat voisivat niitä hyödyntää.

3. Panostusta perheen ja työn yhteensovittamiseen

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on Väestöliitolle sydämen asia. Tasapuolinen ja joustava yhteistyö perheiden ja työpaikkojen välillä on osa tavoitetta, johon Väestöliitto sitoutuu Perheystävällinen työpaikka -ohjelmassaan vuosina 2016-2018.

Ohjelman kehittymistä mitataan läpi eri toteutusvaiheiden. Näin voidaan mitata muutoksia esimerkiksi etätyön, sairauspoissaolojen, ylitöiden kertymisen ja niiden vapaina pitämisen määrissä. Samalla nähdään, miten työelämä joustaa perhe-elämää huomioiden.

Näillä konkreettisilla toimilla Väestöliitto haluaa kantaa vastuunsa nuorten osallisuuden vahvistajana ja perheiden arjen helpottajana.
Yhteiskuntasitoumuksiin voit tutustua sivustolla sitoumus2050.fi

 

 

 
 
 

Väestöliiton yhteiskuntasitoumus