Uudet työtavat huomioon uudistettavassa työaikalaissa

12.5.2017

Mediatiedote
12.5.2017

Väestöliitto:
Tämän päivän työtavat huomioitava uudistettavassa työaikalaissa

Väestöliitto esittää työaikalain uudistamista valmistelevalle työryhmälle konkreettisia toimenpiteitä, joiden avulla työaikalaki voi vastata paremmin 2010-luvun työelämän haasteisiin. Moni työ ei enää ole sidottu aikaan ja paikkaan. Asiantuntijatyötä tehdään matkapäivien aikana, etänä, iltaisin ja viikonloppuisin, ja nämä työnteon nykymuodot on huomioitava työajan käsitettä päivitettäessä. Työntekijöihin kohdistuvat tiukentuneet tavoitettavuusvaatimukset vaativat vastapainoa. Työn ja muun elämän yhteensovittamista voidaan helpottaa takaamalla työntekijöille riittävä palautumisaika työstä.

Voimassa oleva työaikalaki ei tulkitse kaikkea asiantuntijoiden tekemää työtä työajaksi. Haasteita tuovat iltaisin, viikonloppuisin ja etä- ja matkapäivinä tehty työ. Näin ollen myöskään lisä- ja ylityökorvaukset eivät asiantuntijatyössä ja ylemmissä toimihenkilötehtävissä käytännössä toteudu. Perinteinen kellokortin käyttäminen ei käytännössä sovellukaan nykyiseen asiantuntijatyöhön. Työaikalain soveltamisalaa tuleekin pyrkiä laajentamaan tällä hetkellä työaikalain ulkopuolelle jääviin tehtäviin.

Asiantuntijatyön keskiössä on työnteon ja työaikojen joustavuus. Samaan aikaan on minimoitava riski työntekijöiden henkiseen kuormittumiseen, jota työnteon ja työaikojen rajattomuus voi aiheuttaa. Tämä mahdollistuu, kun työnteon sirpaloituminen, matka- ja etätyö sekä ilta- ja viikonlopputyö, huomioidaan työajan seurantajärjestelmissä.

Uudistettavan työaikalain on tuettava työnteon perheystävällisyyttä eli työn ja muun elämän yhteensovittamista erilaiset perhe- ja elämäntilanteet huomioiden. Näillä asioilla on suoraa tai välillistä vaikutusta myös syntyvyyden lisäämiseen, sukupuolten välisen tasa-arvon vahvistamiseen, töissä jaksamisen parantamiseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Työntekijälle on turvattava riittävästi palautumiseen tarkoitettua vapaa-aikaa, jolloin hänen ei tarvitse olla lainkaan työnantajan käytettävissä tai tavoitettavissa.

Työajan käsite on määriteltävä uudestaan. Työaikalakiin ja työaikaan on otettava jatkossa mukaan kaikki se työpaikalla tai muussa työntekopaikassa käytetty aika, jona työntekijä on työnantajan käytettävissä palkkaa vastaan.

Tavoitettavuusvaatimukset on otettava huomioon kokonaistyöajassa; esimerkiksi sähköpostien läpikäynti, sosiaalisen median työkäyttö, työpuhelut tai työmateriaaleihin perehtyminen niin kutsutun toimistotyöajan ulkopuolella tai etä- ja matkatyössä, on laskettava mukaan työaikaan. Työmatkojen yhteydessä ja sekä ilta- ja viikonlopputyön jälkeen, työntekijälle on taattava riittävä palautumisaika

Viikoittaisen työajan ylitykset voidaan korvata joko vapaana tai rahana. Työajaksi luetaan joko paikallisessa sopimuksessa tai laissa sovittu työaika. Työpaikoilla tulee olla selkeät, kirjalliset pelisäännöt työaika-asioista. Kaikkiin työaikamalleihin ja toimenkuviin tulee laatia omat työpaikkakohtaiset ohjeet etätyöstä. Kehityskeskustelulomakkeisiin ja työterveyshuollon tarkastuksiin on lisättävä erilliset kohdat työn ja muun elämän yhteensovittamisesta, joustojen toteutumisesta ja työajan riittävyydestä työtehtäviin.


Lisätietoja:
Lassi Köppä, hankepäällikkö, Väestöliitto, 040 759 3650
Eija Koivuranta, toimitusjohtaja, Väestöliitto, 050 574 1775

Väestöliiton kannanotto työaikalain uudistamista valmistelevalle työryhmälle löytyy kokonaisuudessaan Väestöliiton sivuilta. Kannanotto on valmisteltu Väestöliiton perheystävällisesti töissä –hankkeessa.

 
 
 

Uudet työtavat huomioon uudistettavassa työaikalaissa