Väestöliiton lausunto lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta

4.10.2018

Väestöliitto antoi lausunnon lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista. 

Väestöliitto kannattaa esityksen keskeisintä tavoitetta parantaa lapsen edun toteutumista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa. Kannatamme myös lain rakentumista YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen ja muiden lapsen etua koskevien sopimusten perustalle.

Lapsenhuoltolaki on saatettava ajan tasalle siten, että se vastaa yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia ja vallitsevaa oikeuskäytäntöä. Lapsen osallisuutta tulee vahvistaa häntä koskevien asioiden käsittelyssä ja tehostaa lapsen huoltoon ja tapaamisoikeuteen liittyvien asioiden oikeuskäsittelyä.

Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi maininta sosiaalisista vanhemmista. Mielestämme sosiaalisten vanhempien huomioiminen on tärkeää lapsen edulle erotilanteessa. Laki velvoittaa huoltajia suojelemaan lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Mielestämme lakiin tulisi tehdä lisäys, jonka mukaan myös vieraannuttamista on pidettävä henkisenä väkivaltana.

Lakiehdotus käsittelee myös vuoroasumista, tapaamisoikeutta, tapaamiskustannuksia ja asuinpaikan määräytymistä. Vuoroasumisen käyttöönoton yhteydessä tulisi tarkkaan harkita, onko järjestely sovelias ottaen huomioon kyseessä olevan lapsen ikä ja kehitystaso. 

Kannatamme esitystä siitä, että lapsen henkilökohtaisesta kuulemisesta tuomioistuimessa annettaisiin nykyistä tarkemmat säännökset.

Tutustu lausuntoomme (annettu 3.10.2018).

 

 
 
 

Väestöliiton lausunto lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta