ICPD25: Kansainvälinen yhteisö kokoontuu marraskuussa Nairobiin

28.10.2019

Tänä vuonna on kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin eli ICPD:n 25. vuosipäivä. Konferenssi oli merkittävä käännekohta seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeuksille, jolloin ne tunnustettiin ensimmäisen kerran osaksi ihmisoikeuksia ja kestävää kehitystä. Mutta mikä on ICPD? Ja mitä se tarkoittaa ihmisoikeuksille tänä päivänä?

Mikä on ICPD?

ICPD tarkoittaa Kairossa vuonna 1994 järjestettyä kansainvälistä väestö- ja kehityskonferenssia. Konferenssin lopputuloksena päätettiin toimintaohjelmasta, jonka hyväksyi 179 valtiota. Toimintaohjelma asetti naisten seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet kestävän kehityksen keskiöön.

Erityisesti toimintaohjelma vaati, että jokaisella ihmisellä tulee olla pääsy kokonaisvaltaiseen seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin, johon kuuluvat esimerkiksi ehkäisy, turvalliset raskaus- ja synnytyspalvelut ja seksitautien ehkäisy ja hoito.

Toimintaohjelma tunnistaa, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja naisten voimaannuttaminen ovat toisiinsa linkittyneitä ja välttämättömiä yhteiskuntien kestävän kehityksen kannalta.

“Naisten kokonaisvaltainen ja tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskunnalliseen, taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään niin kansallisella, alueellisella kuin kansainvälisellä tasolla on yksi kansainvälisen yhteisön ensisijaisista tavoitteista. Lisäksi yhtenä tavoitteena on kaikenlaisen sukupuolistuneen syrjinnän poistaminen”.  

Nykyään ICPD:llä viitataan kansainväliseen konsensukseen siitä, että seksuaali- ja lisääntymisterveys ja -oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja näillä on suuri merkitys naisten voimaantumiseen. Sukupuolten välinen tasa-arvo nähdään edellytyksenä kaikkien ihmisten hyvinvointiin ja vaurauteen.

Miten ICPD muutti maailmaa?

1960-luvun väestönkasvun seurauksena, tutkijoiden ja päätöksentekijöiden keskuudessa alkoi nousta huoli väestönkasvun suhteesta luonnonvarojen loppumiseen. Tämän uskottiin johtavan nälänhätään ja yhteiskuntien romahtamiseen.

Valtiot reagoivat tähän eri tavoin. Osa valtioista alkoi tutkia tarkemmin väestönkasvun vaikutusta talouteen ja ympäristöön ja osa laajensi perhesuunnitteluohjelmia. Muutamat valtiot ottivat käyttöön pakkotoimenpiteitä laskeakseen lapsilukua.

Kairon konferenssi toi kansainvälisen yhteisön yhteen. Toimintaohjelman myötä saavutettiin yhteisymmärrys siitä, miten väestönkasvuun tulee vastata. Yksilön oikeuksien toteutuminen nähtiin parempana tapana vastata väestönkasvuun kuin numeeriset väestötavoitteet. Keskeisenä oikeutena pidettiin jokaisen yksilön mahdollisuutta päättää omista lisääntymistoiveistaan.

ICPD:n toimintaohjelma vastuutti jokaisen valtion ja yhteisön tehtäväksi turvata seksuaali- ja lisääntymisterveys ja –oikeuksien toteutumisen.

Miksi ICPD:stä puhutaan vielä 25 vuotta myöhemmin?

Vuosittain YK:n väestö- ja kehityskomissiossa raportoidaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja -oikeuksien tilasta ympäri maailmaa. Raportissa tarkastellaan eri kehityskaaria naisten voimaantumisen, tyttöjen kouluttamisen ja sukupuolistuneen väkivallan ja haitallisten perinteiden lopettamisen tiimoilta.

Olemme saavuttaneet paljon positiivista kehitystä viimeisen 25 vuoden aikana. Tästä huolimatta raportit osoittavat, miten paljon on vielä tehtävää tavoitteiden saavuttamiseksi. Osa kehityksestä on pysähtynyt ja osa jopa ottanut takapakkia.  

Vuodesta 1994 pääsy modernin ehkäisyn pariin on lisääntynyt 25 prosentilla ja perhesuunnittelupalveluiden laatu on parantunut huomattavasti. Maailmassa on kuitenkin edelleen 232 miljoonaa naista, jotka haluaisivat käyttää modernia ehkäisyä, mutta heillä ei ole siihen mahdollisuutta.

Ehkäistävissä olevat äitiyskuolemat ovat vähentyneet 40 prosentilla.  Kuitenkaan ICPD:n tavoiteohjelmassa asetettua tavoitetta vähentää äitiyskuolemia huomattavasti ei ole vieläkään saavutettu.

Haitallisten perinteiden kuten tyttöjen sukuelinten silpomisen ja lapsiavioliittojen lopettamiseksi on tehty laajoja toimia. Monissa maissa silpomisen kokeneiden tyttöjen suhteellinen lukumäärä on laskenut 49 prosentista 31 prosenttiin. Kuitenkin väestönkasvun vuoksi silvottujen tyttöjen ja naisten todellinen lukumäärä on kasvanut.

Mitä ihmiset tekevät asialle?

Marraskuussa kansainvälinen yhteisö kokoontuu Keniaan Nairobiin ICPD25 konferenssiin. Tarkoituksena on luoda vahva sitoumus ICPD:n toimintaohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi.    

Mitä tässä on panoksena?

Me tiedämme, miten voimme taata kaikkien yksilöiden seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvät tarpeet. Meillä on lääketieteellinen osaaminen, teknologia ja tietotaitoa, millä mahdollistettaisiin jokaisen yksilön oikeudet tehdä päätöksiä omasta seksuaalisuudestaan ja lisääntymisestään.

Ongelmana on, että meillä ei ole tarpeeksi resursseja ja poliittista tahtoa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Meidän on toimittava nyt. Muuten voimme menettää mahdollisuuden turvata nämä oikeudet jokaiselle.

 

Käännetty:

UNFPA (2019) Explainer: what is the ICPD and why does it matter