Suomalaista palvelua

Yksilölliset tarpeet etusijalle lapsettomuushoidoissa

28.10.2016

Väestöliiton lapsettomuusklinikka on kehittänyt lapsettomuushoitojensa asiakaslähtöisyyttä. Asiakkaiden tarpeita kartoitettiin haastattelemalla munasolunluovutushoidon läpikäyneitä asiakkaita. Vastausten pohjalta on kehitetty uusi, asiakaslähtöisempi hoitoprosessi, joka huomioi entistä paremmin mm. hoitoihin liittyvän psyykkisen taakan.

 

Asiakaslähtöisyyden merkitys on ymmärretty viime vuosina terveydenhuollossa. Asiakas ei ole enää vain toiminnan kohde vaan myös aktiivinen toimija. Asiakaslähtöisyyttä on nyt tutkittu Väestöliiton klinikoilla haastattelututkimuksen avulla. Vastausten pohjalta on kehitetty uusi ja asiakaslähtöisempi hoitoprosessi, joka otetaan käyttöön vuonna 2017.

Kehittämistyön innoittajina ovat olleet ne kysymykset ja tilanteet, joihin lapsettomuusklinikalla työskentelevä kätilö Pia Rönkkö on käytännön työssään törmännyt. Rönkön vastuualueena klinikalla ovat munasolunluovutushoidot. Kehittämistyö oli Pia Rönkön ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluva työelämälähtöinen opinnäytetyö. Munasolunluovutushoidon läpi käyneiden asiakkaiden haastattelut tehtiin kevään 2016 aikana.

 

Haastatellut asiakkaat kokivat, että asiakaslähtöisyys on empaattista, asiakkaan kokonaistilanteen huomioivaa vuorovaikutusta. He pitivät Väestöliiton nykyistä hoitoprosessia sujuvana, mutta toisaalta kokivat siihen sisältyvän asioiden hallitsemattomuutta. Hoitoprosessin kehittämisessä he toivoivat, että monipuoliset palvelut olisivat hyvin saatavilla ja että hoitoihin liittyvä psyykkinen taakka huomioitaisiin jatkossa entistäkin paremmin.

– Asiakkaat pitivät nykyisessä hoitoprosessissa hyvänä sitä, että kohtaaminen asiakkaan kanssa ja koko hoitoprosessi oli toteutettu empaattisesti ja yksilöllisesti. Tutkimusaineistosta nousivat kuitenkin selkeästi esille ne vaiheet, joissa asiakkaat tarvitsevat ja haluavat erityistä huomiota ja ohjausta hoitohenkilökunnalta, Rönkkö kuvailee.

 

Uuden asiakaslähtöisemmän hoitoprosessin kehittämisessä käytettiin haastatteluaineiston lisäksi tietopohjana aiheesta aikaisemmin tutkittua tietoa sekä ESHRE:n (European Society of Human Reproduction and Embryology) tekemää ohjeistusta psykologisen tuen antamisesta lapsettomuushoitojen yhteydessä. Sekä aiemmat tutkimukset että ESHRE:n ohjeet tukivat haastatteluaineistosta esille nousseita huomioita. Lisäksi lapsettomuusklinikan kokenut hoitohenkilökunta ideoi hoitoprosessin uudistuksia aivoriihityöskentelyn avulla. Uutta asiakaslähtöisempää hoitoprosessia voidaan soveltaa Väestöliiton lapsettomuusklinikoilla myös muiden kuin munasolunluovutushoidossa käyvien asiakkaiden hoidossa.