1. Ihmisarvo ja yksilön kunnioittaminen

Ihmisoikeudet kuuluvat jokaiselle ihmisille pelkän ihmisyyden perusteella ja ne eivät ole riippuvaisia ihmisen omasta käytöksestä tai toiminnasta.

Ihmisarvon kunnioittaminen näkyy niin, että kokemusasiantuntijaa arvostetaan yksilönä ja hän saa edustaa omaa itseään eikä hänen ajatuksiaan voida rajoittaa vastaamaan järjestön näkemyksiä. Jos kokemusasiantuntijan edustamat arvot ovat selkeästi ristiriidassa järjestön arvojen kanssa, kannattaa harkita yhteistyön lopettamista.

  1. Tasavertaisuus ja syrjinnän vastaisuus

Järjestötoimijat sitoutuvat tukemaan ja edistämään kokemusasiantuntijoiden tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua kaikissa yhteyksissä ja tilanteissa. Kokemusasiantuntijatoiminta edistää oikeudenmukaisuuden toteutumista yhteiskunnassa, ja sen avulla voidaan vähentää mm. syrjintää, vahvistaa osallisuutta ja parantaa epäoikeudenmukaisia toimintatapoja.

  1. Itsemääräämisoikeus

Järjestötoimijoiden on omista arvoistaan riippumatta kunnioitettava ja edistettävä kokemusasiantuntijan oikeutta tehdä omat valintansa, edellyttäen että tämä ei uhkaa muiden oikeuksia ja etuja.

Järjestötoimijat ovat vastuussa siitä, että ne arvioivat realistisesti toiminnan mahdollisia seurauksia kokemusasiantuntijaksi ryhtyvälle. Kokemusasiantuntijan tulee saada tarvittavat tiedot arvioidakseen mihin on ryhtymässä ja mitä toiminnasta voi seurata henkilökohtaisessa elämässä. Kokemusasiantuntija voi milloin tahansa luopua toiminnasta, jos hän kokee että se on hänelle vahingollista tai jos hän muusta syystä ei halua jatkaa toimintaa.  

  1. Yksityisyys ja luottamus

Kokemusasiantuntijalla on oikeus yksityisyyteen ja henkilökohtaiseen tietosuojaan. Järjestötoimijan velvollisuus on huolehtia kokemusasiantuntijan yksityisyyden suojaamisesta.

Järjestö ryhtyy toimenpiteisiin mikäli kokemusasiantuntijan yksityisyyttä on loukattu tai hänen luottamustaan on käytetty väärin. Kokemusasiantuntijan yksityisiä tietoja, kuten esim. yhteystietoja tai tietoja perhesuhteista ei saa luovuttaa kolmansille osapuolille ilman kokemusasiantuntijan lupaa ellei tietojen luovuttamisen välttämättömyys perustu lakiin. Mahdollisissa kunnialoukkaustapauksissa tai rasistisissa rikoksissa järjestötoimija auttaa jos tarvitaan apua esim viranomaisyhteyksissä tai henkilökohtaisen tuen saamisessa.