Euroopan pakolaisrahaston rahoittaman hankkeen tavoitteena oli edistää pakolaisten ja kansainvälistä suojelua saavien henkilöiden yksilöllistä ja perhekohtaista kotoutumista. Tavoitteena oli erityisesti mallintaa ja levittää vertaistukitoimintaa osaksi kuntien kotouttamisohjelmia ja pakolaisia edustavien järjestöjen toimintaa.

Hankkeessa keskityttiin usein unohdettuun kotoutumisen alueeseen, eli perheen ja lasten hyvinvointiin. Väestöliitossa jo aiemmin kehitettyä vanhemmuutta vahvistavaa vertaisryhmämallia kohdennettiin erityisesti pakolaistaustaisiin maahanmuuttajiin. Ennen hanketta vertaisryhmätoiminta oli rajoittunut Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen omaksi toiminnaksi ja se kohdentui maahanmuuttajiin vain pääkaupunkiseudulle. Hankkeen ansioista tietoa vertaistukitoiminnasta on voitu valtakunnallistaa kumppanikuntiin ja laajemminkin.

Hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Espoon, Tampereen, Vaasan ja Kouvolan kaupungit. Hankkeessa koulutettiin kuntien ammattilaisia, järjestötoimijoita että vapaaehtoisia vertaisryhmien ohjaajiksi. Koulutusten kautta hanke tuotti ryhmäohjaajakoulutuksen saaneita, erikielisiä potentiaalisia ryhmäohjaajia, jotka voivat tarjota osaamistaan kuntien kotouttavaan työhön ryhmänohjaajina. Ohjaajakoulutuksen saaneista, erikielisistä henkilöistä on kerätty Vertaisryhmäohjaajien resurssipankki, jota ylläpidetään Monikulttuurisessa osaamiskeskuksessa. Koulutuksia jatketaan hankkeen jälkeenkin. Lisäksi koulutettiin opetus-, sosiaalityön-, ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia, mikä mahdollisti uuden käytännön juurtumisen sekä moninkertaisti kotouttavan työn resursseja.  Vertaisryhmäohjaajakoulutukset suunniteltiin niin, että ne soveltuivat sekä ammattilaisille että pakolaistaustaisille, hyvin heterogeenisille ryhmille.

Hankkeen aikana kunnissa järjestettiin useita vertaisryhmiä ja koko hankkeen aikana ryhmiin osallistui noin 550 henkilöä eri kunnissa. Vertaisryhmät saivat hyvää palautetta niihin osallistuneilta. Niissä saatu tieto ja tuki koettiin hyvin tarpeelliseksi. On oletettavaa, että ryhmät näin tukivat osallistuneiden kotoutumista ja hyvinvointia. Hankkeen aikana toteutettu vertaisryhmätoiminta ja siihen valmistava koulutus lisäsi kunnissa pakolaisten kotouttamistoimintaan liittyvää toimintavalikoimaa ja vahvisti eri alojen ammattilaisten monikulttuurista toimintaa.

Vertaisryhmäohjaajakoulutusten lisäksi hankkeessa koulutettiin vapaaehtoisia ja kolmannen sektorin toimijoita vertaisryhmäpalvelun tuottajiksi. Hankkeen kokemusten perusteella suunniteltu palvelutuottajakoulutus antaa valmiuksia etnisille yhdistyksille ja vapaaehtoisille tarjota omaa osaamistaan kuntien käyttöön. Mainitut koulutukset rohkaisevat osallistuneita toimimaan vertaisryhmien ohjaajina yhteistyössä kunnallisten toimijoiden kanssa. Palvelutuottajakoulutus antaa tietoja ja taitoja vertaisryhmäosaamisen tarjoamiseksi kunnille vapaaehtoisena tai maksullisena toimintana. Näin hanke aktivoi uusia toimijoita kotouttavaan toimintaan. Vertaisryhmien organisoiminen ja ohjaaminen voi olla monille maahanmuuttajien omille yhdistyksille uusi ja mielekäs toimintamuoto. Parhaimmillaan ryhmänohjaustaidot voivat antaa pakolaistaustaisille työllistymisen mahdollisuuksia kuntien kotouttavassa työssä ja ainakin antavat mahdollisuuksia luoda verkostoja ja tehdä näkyväksi omaa osaamista.  

Hankkeen kautta kotouttavaan työhön potenttiaalisesti osallistuvien määrä lisääntyi kunnissa. Erikieliset ryhmänohjaajat voivat tuoda tärkeää kieli- ja kulttuurisensitiivistä resurssia tähän toimintaan. Hankkeen kokemusten perustella todettiin myös, että Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vanhemmuutta vahvistava vertaisryhmätoiminta sopii erinomaisesti Osallisena Suomessa –hankkeen ’Arjen taidot - vanhemmuus ja osallisuus’ –moduliin.

Hankkeen aikana vertaisryhmiin ja/tai koulutuksiin osallistui 640 pakolaistaustaista henkilöä, 250 julkisen sektorin edustajaa ja 50 kolmannen sektorin edustajaa.

Hankekaudella on mallinnettu seuraavat oheismateriaalit:

  1. Vertaisryhmän organisointi ja ohjaus – koulutusmateriaali;
  2. Vertaisryhmätoiminnan järjestäminen kumppanuutena ja järjestön/yhdistyksen palvelutuotantona –koulutusmateriaali
  3. Kuntien kotouttamisohjelmia varten tekstiosio vertaisryhmämallista ja vertaisryhmistä osana kunnan kotouttamistoimintaa.

Ladattavat materiaalit tulossa pian...

PDF-tiedostoVertaisryhmän organisointi ja ohjaus - koulutusmateriaali (184 kB)
Tietopaketissa käsitellään vertaistuen ryhmien toimintaa, tavoitteita ja käytännön järjestelyjä. Tietopaketti vertaistuenryhmistä on tiviis ja helppokäyttöinen Power Point-diasarja.
PDF-tiedostoVePa -hankkeen loppuseminaari 2011 (1.2 MB)