Kehrän keskellä sijaitsee harmaa kivijalka, jota voidaan verrata peruskallioon. Kivijalan valamiseen tarvitaan sitoutumista, luottamusta, tahtoa, uskoa ja toivoa. Ne ovat edellytyksiä, joiden varassa parisuhde toimii riittävän tyydyttävästi eroavuuksista tai tavallisista ristiriidoista huolimatta. Samalla kumppanit voivat kehittää suhdettaan olosuhteiden muuttuessa.

Turvallisuus on olennainen asia parisuhteessa. Luottamus suhteen jatkuvuuteen, sitoutuminen yhteisiin päämääriin ja molemminpuolinen hyväksytyksi tulemisen tunne kasvattavat kumppaneiden turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös kumppaneiden keskinäisen tunneyhteyden luominen.

Tunneyhteys tarkoittaa, että kumppanit voisivat ajasta ja paikasta riippumatta kohdata toisensa tunnetasolla yhä uudelleen ja uudelleen. Tällaisen luottamuksen ja uskon rakentaminen vaatii yleensä vuosien yhteisiä kokemuksia ja arkista vuorovaikutusta, jolloin yhteiset arvot ja merkitykset ehtivät hahmottua. Haasteeksi luottamukselle voi muodostua esimerkiksi puolisoiden erilaisuus läheisyyden ja etäisyyden tarpeissa.

Käytännön elämässä tämä tarkoittaa sitä, että toisella on suurempi kaipuu yhteiseen tekemiseen ja jakamiseen, kun taas toinen kumppaneista kaipaa enemmän etäisyyttä ja itsenäisyyttä. Läheisyyden ja etäisyyden tarpeet vaihtelevat yleensä elämäntilanteesta ja henkilökohtaisista tarpeista riippuen. Tällöin on hyvä sopia kuinka paljon kumpikin kaipaa yhteistä jakamista ja tekemistä, jottei toiselle kumppanille synny epävarmuuden tunnetta.

Yhteisen perustan tulisi olla molemmille ymmärrettävä, yhteisesti hyväksytty sekä tuntua omalta ja vaalimisen arvoiselta. Näin kahdesta kulttuuritaustasta syntyy kolmas kulttuuri, jonka avulla kumppanit voivat kokea parisuhteessaan turvallisuutta, arvostusta ja rakastetuksi tulemista.

Kaksikulttuurisessa parisuhteessa Kehrää ympäröivä rakkaus syntyy liikkeestä ja Kehrän siivekkeiden toimivasta dynamiikasta. Siivekkeiden osa-alueiden toteutumisella ja niiden sisältöjen yhteisen arvon löytymisellä on suora yhteys molempia osapuolia tyydyttävän rakastetuksi tulemisen tunteen toteutumiselle.