Yhteiset elämänarvot ja päämäärät vakiinnuttavat suhteen perustaa. Ne auttavat ihmisiä luottamaan suhteen jatkuvuuteen. Mitä turvallisemmalta ja vakaammalta suhde tuntuu, sitä helpommin ihminen pystyy kohdistamaan toivonsa yhteiseen tulevaisuuteen.

Uskonnosta ja perinteistä nouseva moraalikäsitys määrittää puolisoiden välistä suhdetta kaikkialla maailmassa. Eri kulttuureissa parisuhdeperusteet voivat olla hyvinkin erilaisia ja käsitykset parisuhteen sisällöstä ja merkityksestä saattavat poiketa toisistaan.

Kahden erilaisen kulttuurisen tradition sovittaminen yhden katon alle edellyttää molempien kulttuurien näkyväksi tekemistä, molempien kulttuurien ymmärtämistä ja hyväksymistä osaksi omaa, yksilöllistä perhekulttuuria. Elämässä arvokkaaksi kokemamme asiat toteutuvat parisuhteessa, jos molemmilla on tilaa elää myös oma kielensä ja kulttuurinsa säilyttäen.

Usko parisuhteen perustekijänä liittyy vahvasti myös siihen, että molemmat ovat vakuuttuneita siitä, että ponnistelu yhteisen elämän eteenpäin viemiseksi tuottaa hedelmää. Kumppanit voivat ylittää monia kulttuurisia, taloudellisia ja kieleen liittyviä ongelmia pelkästään sillä, että he molemmat vakaasti uskovat kuuluvansa yhteen. Tällaisen varmuuden syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että kumppanit kokevat suhteen riittävän turvalliseksi ja tasapainoiseksi.