Institutet forskar i frågor som gäller befolkningens struktur och välmående. Vi specialiserar oss på

  • barnskaffning och familjefrågor
  • sexualitet och parbildning
  • befolkningsstrukturen och åldrande
  • invandrare och deras integrering


Vi berättar om vår verksamhet på svenska bland annat via Twitter Familjeforskning, @FamiljNord, se Familjeliv

Institutet fungerar som konsult och rådgivare för Befolkningsförbundet, ministerier, nationella och internationella expertorgan och massmedia.

Årliga publikationer: 

Familjebarometern (på finska) som kartlägger filändarnas attityder samt ger färsk kunskap om finländska familjers förhållanden

Finnish Yearbook of Population Research tillsammans med Demografiska Föreningen i Finland och Migrationsinstitutet.


Publikationer


Kontakta oss