Familjeliv på svenska i Finland och Norden

Befolkningsförbundets nya satsning “Familjeliv” producerar och populariserar aktuell forskning om finlandssvenska familjerelationer i en finländsk, nordisk och europeisk kontext.

Vi är i synnerhet intresserade av kulturella skillnader i svenskspråkiga och tvåspråkiga familjer jämfört med finskspråkiga familjer. Vi utreder bland annat trender i barnskaffning, parförhållanden och syskondynamiken samt relationerna efter skilsmässor.

Twitter: Familjeforskning @FamiljNord

Bakgrund

Svenskspråkiga finländare har i dag i genomsnitt högre nativitet och färre skilsmässor jämfört med majoritetsbefolkningen. Tillfredsställelsen med parrelationen är högre bland finlandssvenskar.  Detta kan hänga samman med föräldrarnas ålder, socioekonomisk status, åldersskillnaden mellan syskon och antalet barn. 

Vi utreder närmare ifall svenskspråkiga familjer i Finland familjer (här definierat som att båda föräldrarna registrerats som svenskspråkiga) vad skillnaderna i parförhållandenas dynamik i barnfamiljer beror på.

Efter skilsmässan verkar delad vårdnad och goda relationer till ex-partnern vara vanligare bland svensktalande finländare, men det har inte utretts vilka sociala och regionala faktorer samt värderingar och attityder som bidrar till detta.

Källa: Befolkningsförbundets Familjebarometer 2013 (pdf, på finska). 

Forskningen har fått stöd av Svenska Kulturfonden 2016-2017.