Parisuhteen päättyessä puolisoiden omaisuuden jakoa koskevat säännökset määräytyvät sen mukaan, olivatko puolisot erotessaan avio- vai avoliitossa. Aviopuolisoiden omaisuuden jaossa noudatetaan avioliittolakia.

Aviopuolisot saavat lain mukaan vihkimishetkellä avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa avioliiton päättyessä sitä, että puolisot saavat puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Puolisot voivat ennen avioliittoa tai sen aikana tehdä avioehtosopimuksen, jolla avio-oikeus poistetaan osittain tai kokonaan. Lain ja avioehtosopimuksen määräyksistä voidaan omaisuuden osituksessa poiketa kohtuussyistä.

Avoliitto tarkoittaa parisuhdetta, jossa puolisot asuvat samassa taloudessa ilman avioliittoon vihkimistä. Avoparin erotilanteessa omaisuuskysymyksiin sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Lakia sovelletaan, kun avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai heillä on yhteinen lapsi.

Avopuolisoille ei synny suoraan avoliiton perusteella oikeutta toisen puolison omaisuuteen. Avoerossa lähtökohtana on, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Avopuolisoilla voi olla myös yhteistä omaisuutta, jolloin kummallakin on oikeus omistamaansa osuuteen. Puoliso voi avoliittolain mukaan saada taloudellista hyvitystä esimerkiksi toisen puolison omistamaan asuntoon sijoittamistaan remonttirahoista.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta on erotilanteessa otettava huomioon silloin, kun eroavilla puolisoilla on alaikäisiä lapsia. Lain säännökset koskevat sekä avio- että avopuolisoiden lapsia.

Lain mukaan molemmat vanhemmat ovat yhdessä lapsensa huoltajia, jos he ovat keskenään avioliitossa lapsen syntyessä. Avioliiton ulkopuolella syntynyt lapsi on yksin äidin huollossa, vaikka lapsen isä tunnustaisikin isyytensä. Lapsen vanhemmat voivat muuttaa syntymän perusteella määräytyneen lapsen huollon sosiaaliviranomaisen vahvistamalla sopimuksella. Lapsen huoltajuus on mahdollista muuttaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Laissa turvataan vanhempien erotilanteessa lapsen oikeus tavata etävanhempaansa sekä lapsen elatus.

23.6.2016

Inga Koskinen
Asianajaja, varatuomari, OTK
asianajaja@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.