« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Parit ja sinkut » Tietoa parisuhteesta » Tietoa parisuhdeammattilaisille » Asiakastyön lakitietoa » Lastensuojeluilmoitus

Milloin tehdään lastensuojeluilmoitus?

Lastensuojelulain (34.4.2007/417) 5. luvussa säädetään lastensuojeluasiakkuuden alkamisesta. Laissa on asetettu ilmoitusvelvollisuus tietyissä tehtävissä toimiville, jos ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Tällaisia tehtäviä on lastensuojelulain 25 §:n mukaan muun muassa seuraavilla aloilla: sosiaali- ja terveydenhuolto tai lasten päivähoito, opetustoimi, nuorisotoimi, poliisitoimi, palo- ja pelastustoimi sekä seurakunta ja muu uskonnollinen yhdyskunta. Tämä velvollisuus koskee paitsi palvelus- tai luottamustoimessa olevia myös vastaavassa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivia.

 

Edellä mainituilla henkilöillä on velvollisuus tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä, että lapseen on kohdistettu seksuaalirikos taikka henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta säädetään kuitenkin erikseen.

 

Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta tai kun sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on saanut muutoin tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

 

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kuka tahansa ensisijaisesti lapsen asuinkunnan sosiaalitoimistoon puhelimitse, kirjallisesti tai käymällä virastossa henkilökohtaisesti. Sähköpostia ei tule käyttää ilmoituksen sisältämien tietojen arkaluontoisuuden vuoksi. Usein ajatellaan, että lastensuojeluilmoitus on tehtävä silloin, kun huostaanotolle asetetut edellytykset täyttyvät. Ilmoitusvelvollisuuden kynnys kuitenkin on matalammalla kuin huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisessä.

Päivitetty 17.11.2017


9.8.2020 klo 19:52:51