Lapsettomuushoidot ja työpaikan joustavat käytännöt

Lapsettomuushoitojen tarve on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Tähän vaikuttavat erityisesti myöhentynyt perheellistymisikä ja synnyttäjien keski-iän nousu.

Onko lapsettomuushoito sairauden hoitoa?

Lääkäri voi tapaus- ja tilannekohtaisesti määritellä lapsettomuushoidot sairauden hoidoksi. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys sairaudestaan ja/tai työkyvyttömyydestään.

Poissaolot ja joustot

Vuosiloman lisäksi työntekijä voi korvata poissaolojaan mahdollisilla saldo- ja ylityövapailla sekä muilla työaikajärjestelyillä.

Työntekijän ja työnantajan on hyvä sopia lapsettomuushoitojen aikaisista poissaoloista, työajan joustoista ja muista järjestelyistä hyvissä ajoin, jos ne selkeästi vaikuttavat yrityksen tai organisaation toimintaan, tiimien työskentelyyn, asiakkuuksien hoitamiseen tai muihin työnteon tai työnantajan kannalta tärkeisiin asioihin.

Hoidoista kertominen työpaikalla

Lapsettomuushoidoissa käyvä työntekijä päättää itse, kuinka laajasti hän kertoo lapsettomuudestaan ja siihen liittyvistä hoidoista työpaikallaan.

Työpaikalla kannattaa laatia ohjeita ja suosituksia, joissa määritellään työntekijän mahdollisuus käyttää palkallista työaikaa perhe- ja muista syistä johtuviin poissaoloihin, kuten lapsettomuushoitoihin, jotka eivät oikeuta sairauslomaan.

Ohjeistuksia ja suosituksia voidaan laatia myös palkattomista vapaista, niiden kestosta ja ehdoista. Lähtökohtana on, että työntekijä voi käydä lapsettomuushoidoissa sujuvasti ja että poissaolojen ehdot ovat selvät sekä työntekijälle että työnantajalle. 

 

§ Mitä lainsäädäntö sanoo työntekijän lapsettomuushoidosta?
Lääkäri voi tapaus- ja tilannekohtaisesti määritellä lapsettomuushoidot sairauden hoidoksi. Tällöin lapsettomuushoitojen ajalta työntekijälle maksetaan työsopimuslain mukaan pääsääntöisesti palkkaa  (2 luku 11§). Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys sairaudestaan ja/tai työkyvyttömyydestään.

Toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa voidaan säätää työsopimuslakia laajemmasta oikeudesta poissaoloihin ja työajan joustoihin lapsettomuushoitojen aikana.

 


Väestöliitossa ei enää tarjota lapsettomuushoitoja. Lapsettomuusklinikat ovat siirtyneet Mehiläiseen.
Tutustu teokseen: Äidiksi ja isäksi hedelmöityshoidolla (2011)