Työnantajan vastuulla 

Työnantajan on nimettävä vastuuhenkilöt, joiden tehtävänä on opastaa työntekijöitä erilaisissa akuuteissa, ennakoitavissa tai perhesyistä johtuvissa poissaolotilanteissa sekä tietää niihin liittyvistä menettelytavoista. Useimmissa yrityksissä tai organisaatioissa asioita hoitavat lähiesimiehet sekä talous- ja henkilöstöhallinto.

Työnantajan tehtävänä on laatia selkeät ohjeet ja menettelytavat, jotka edistävät inhimillisiä käytäntöjen toteutumista työpaikalla. Ne auttavat toimimaan harkitusti ja suunnitellusti myös työntekijöiden lapsettomuushoidoista aiheutuvissa tilanteissa.

Esimies ja muu työyhteisö voivat tukea lapsettomuushoidoissa käyvää huolehtimalla käytännön työaika- ja muista järjestelyistä reilusti ja inhimillisesti. Tilanteiden hoitaminen ammattitaitoisesti tukee työntekijän jaksamista ja työmotivaatiota.

Lapsettomuushoidoista aiheutuvat poissaolot ja niiden palkallisuuteen/palkattomuuteen vaikuttavat ehdot olisi syytä kirjata työpaikan pelisääntöihin.
 Työntekijän vastuulla 

Työntekijän on ilmoitettava hyvissä ajoin työnantajalle lapsettomuushoidoista aiheutuvista poissaoloista, niiden kestosta ja muista omaan työntekoon vaikuttavista järjestelyistä. Tarvittaessa työntekijän on toimitettava lääkärintodistus työnantajalle. 

Lapsettomuushoitojen tarve on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Siihen vaikuttavat myöhentynyt perheellistyminen ja synnyttäjien keski-iän nousu. Vuosittain Suomessa syntyy keinoalkuisesti eli hedelmöitys- tai inseminaatiohoitojen avulla noin 2 300 lasta.

Hedelmöityshoitolaki ei määritä hoitojen saajille yläikärajaa. Valtaosa lapsettomuushoitoja tarjoavista klinikoista ei tee kuitenkaan hoitoja yli 40-vuotiaille naisille. Miehille ne eivät yleensä aseta yläikärajaa.

1. Työnantajan joustava suhtautuminen lapsettomuushoitoihin auttaa työntekijää huolehtimaan työtehtävistään parhaalla mahdollisella tavalla. Toimivat käytännöt myös vähentävät ylimääräisiä sairauspoissaoloja ja muiden erityisjärjestelyjen tarvetta.

2. Lapsettomuushoidot voivat olla fyysisesti ja henkisesti raskaita. Naisen työkyky voi hoitojen seurauksena tilapäisesti heikentyä. Hoidot saattavat olla raskaita myös lasta toivovalle puolisolle. Hoitojen aikana mieliala ja tunteet voivat vaihdella toivosta pettymykseen.

3. Asioista sopiminen kannattaa. Kun lapsettomuushoitojen aikaisista käytännöistä sovitaan työpaikalla jo etukäteen, työntekijän ei tarvitse huolehtia poissaolojen järjestymisestä ja työyhteisön ja/tai työnantajan suhtautumisesta tilanteeseensa.

 


Katso myös:


Väestöliitto tutkii, neuvoo ja auttaa ihmisiä monessa eri perhe-elämän vaiheessa. Lisätietoa vanhemmuudesta, lapsen odottamisesta ja perhesuunnittelusta on löydettävissä mm.