Puolison tai lähiomaisen vakava sairastuminen ja oma työssäkäynti

Pitkäaikaissairaan puolison tai muun läheisen ihmisen hoitojärjestelyjä voivat helpottaa

  • liukuva ja/tai joustava työaika
  • lyhennetty päivittäinen tai viikoittainen työaika, osa-aikatyö
  • ilta-, yö- ja viikonloppuvuorojen vähentäminen/ainoastaan aamuvuorojen tekeminen tilapäisesti
  • matkatyön vähentäminen
  • tilapäinen tai säännöllinen etätyö/kotona työskentely
  • vuorotteluvapaa
  • mahdollisuus tilapäiseen palkattomaan vapaaseen.

Puolison tai muun läheisen ihmisen vakava sairastuminen voivat vaikuttaa työntekijän ja hänen perheensä arkeen eri tavoin:

Työntekijä saattaa joutua olemaan poissa työstä tai jättämään työelämän kokonaan pystyäkseen keskittymään läheisensä hoitamiseen. Läheisen sairaus tai sairauden hoito voi aiheuttaa työntekijälle useita toistuvia, äkillisiä ja/tai ketjuuntuvia poissaoloja työstä. 

Kun puolison tai muun läheisen ihmisen tilanne muuttuu – eli hän joko siirtyy kodin ulkopuoliseen hoitoon tai kuolee – työntekijän olisi pääsääntöisesti hyvä voida jatkaa entisessä työpaikassaan. Toisinaan pitkä poissaolo työelämästä saattaa johtaa työttömyyteen tai ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen. Se taas voi vaikeuttaa henkilön omaa elämäntilannetta ja taloudellista toimeentuloa.


Muut keinot tukea työntekijää perhe-elämän kriisissä:

Työnantaja voi tukea työntekijää vaativassa perhetilanteessa joustamalla työajoissa ja esimerkiksi sopimalla kohtuullisista työtavoitteista ja -määristä sekä rajoittamalla matkatyötä.

Työtehtäviä voidaan myös tilapäisesti keventää ja jakaa muiden työntekijöiden kanssa. Mahdollisuuksiensa mukaan työnantaja voi palkata lisätyövoimaa. Näin poissaolijan työtehtävät eivät kuormita kohtuuttomasti muita työntekijöitä.

Lähipiirin ja työyhteisön tuen lisäksi työntekijä saattaa tarvita työpaikalla mahdollisuutta keskustella tilanteestaan oman lähiesimiehensä kanssa. Keskusteluapua saa myös työterveyshuollon vastaanotolla työterveyshoitajalta, lääkäriltä tai psykologilta.

Perhettä kohdanneen kriisin aikana esimiehen mahdollisuudet hoitaa työtehtäviään saattavat heikentyä ainakin tilapäisesti. Hänelle voidaan tarvittaessa ottaa määräajaksi sijainen.

§ Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet lähiomaisen sairastuessa

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle mahdollisimman pian, jos hän joutuu olemaan poissa työstä pakottavasta perhesyystä. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on luotettavasti selvitettävä poissaolonsa syyt (työsopimuslaki 4 luku 7 § 2 momentti).

Oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä: Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen perhettään on kohdannut äkillinen sairaus tai onnettomuus ja hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä esimerkiksi omaisen jatkohoidon järjestämiseksi. Poissaolon kestosta ja muista yksityiskohdista työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään (4 luku 7 §).

Yhteisessä sopimuksessa voidaan myös mainita työntekijän oikeudesta palata vapaalta entiseen työtehtäväänsä. Se voi olla tarpeen erityisesti pitkän poissaolon jälkeen.

Vapaiden palkallisuus vai palkattomuus: Työsopimuslain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa vapaiden ajalta (4 luku 8 §). Toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla mainintoja lyhyiden ja tilapäisten poissaolojen palkallisuudesta. Esimerkiksi lähiomaisen kuoleman yhteydessä työntekijällä voi olla oikeus yhteen palkalliseen poissaolopäivään.

Huom. Työnantajan omiin ohjeistuksiin saattaa sisältyä lakia ja työehtosopimuksia täydentäviä ja parempiakin ehtoja.