Esimerkkejä elävästä elämästä

Selkeät pelisäännöt ja avoin keskustelu auttavat ratkaisemaan ongelmia ja ehkäisemään työpaikkakiusaamista.

Kaikki voittavat, kun työaikajärjestelyt toimivat joustavasti perhetilanteiden mukaan.

Koululaisten vanhemmat tarvitsevat yhteistä kesäloma-aikaa lastensa kanssa. Kesälomista on sovittava työpaikalla kaikkia työntekijöitä tyydyttävällä tavalla.

Työnantajan on todistettava, että raskaana olevan naisen irtisanominen ei johdu suoraan tai epäsuorasti raskaudesta.

Vanhemmuus ei ole este työelämälle.

Osa-aikaisista toinen aina paikalla: Kaikki voittavat, kun työaikajärjestelyt toimivat joustavasti perhetilanteiden mukaan.

Eräässä asiakaspalveluyrityksessä kaksi osa-aikaista perheellistä pyritään sijoittamaan aina samaan ryhmään. He tuntevat työtehtävät ja asiakkaat sekä pystyvät järjestämään työvuoronsa joustavasti keskenään.

Kyse on nais- ja työvoimavaltaisesta, nopeasti kehittyvästä alasta, jossa työnantajan on vaikea saada päteviä sijaisia huolehtimaan yksityis- ja yritysasiakkuuksista.

Nyt aamu- ja iltavuorossa jompikumpi osa-aikaisista on aina paikalla, vaikka joku heidän lapsistaan sairastuisi tai heille muuten tapahtuisi jotain yllättävää. He pyrkivät välttämään samanaikaista poissaoloa työpaikalta. Järjestelyssä kaikki voittavat: työantaja, työyhteisö ja työntekijät perheineen.

Työpaikka varautuu lasten sairastumisiin: Selkeät pelisäännöt ja avoin keskustelu auttavat ratkaisemaan ongelmia ja ehkäisemään työpaikkakiusaamista.

Eräässä suuryrityksen kirjanpitäjä A oli kolmen 2–12-vuotiaan lapsen äiti. Puolta vuotta aiemmin hänen puolisonsa oli muuttanut pois perheen yhteisestä kodista, kuitenkin samalle paikkakunnalle.

A:n lapset sairastelivat melko usein joten A joutui olemaan poissa töistä kuukausittain, välillä myös viikoittain. Kirjanpitäjä B joutui toistuvasti jäämään ylitöihin, jotta kaikkien työntekijöiden palkat olisivat olleet henkilökunnan tileillä määräpäivinä.

Ylityöt sekä A:n toistuvat poissaolot aiheuttivat työpaikalla nurinaa ja heikensivät työilmapiiriä. Osa työntekijöistä ihmetteli, miksi A:n samalla paikkakunnalla asuva entinen puoliso ei useammin kantanut vastuutaan sairastuneiden lastensa hoitamisesta.

Käytäväpuheet kantautuivat A:n korviin, ja hän koki työn ja perheen yhteensovittamisen hankalaksi.

Esimies puuttui tilanteeseen keskustelemalla molempien kirjanpitäjien kanssa. Hän ehdotti, että A tekisi vuoden ajan osa-aikatyötä ja yritys palkkaisi määräajaksi kolmannen kirjanpitäjän. Ehdotus sopi myös B:lle.

Keskustelussa esimies otti esille myös A:n elämäntilanteen, koska A halusi selvästi purkaa hänelle mieltään.

Esimies ja henkilöstöpäällikkö sopivat, että henkilökunnan kokouksessa ja yhteistyöryhmässä käsitellään työpaikkakiusaamista ja lasten sairastumisista aiheutuvien poissaolojen aikaisia järjestelyjä. He esittivät myös, että yrityksen työaikajoustoihin liittyviä pelisääntöjä selkiytetään.

Lopputulos: Selkeät pelisäännöt, mahdollisuus vaikuttaa omaan työaikaan ja puuttuminen työpaikkakiusaamiseen paransivat työpaikan ilmapiiriä selvästi.