Työnantajan vastuulla:

Ota selvää. Valveutunut työnantaja ottaa selvää lainsäädännöstä ja mahdollisuuksista tukea työntekijän arkea työn ja muun elämän yhteensovituksessa.

Esimiesten on tunnettava omat valtuutensa ja työpaikan toimintaohjeet, jotta he osaavat tunnistaa ja ratkaista työn ja elämänkaaren haasteet.

Suhtaudu myönteisesti. Esimiehen tuki ja työyhteisön myönteinen suhtautuminen ovat tärkeä työssä jaksamista tukeva asia työntekijöille. Toisinaan koetaan riskinä kertoa elämäntilanteesta tarkemmin työpaikalla tai ehdottaa esimiehelle jotain konkreettista arkea helpottavaa ratkaisua.

Työpaikalla vallitsevilla asenteilla ja toteutuneilla järjestelyillä on kuitenkin ratkaiseva merkitys työntekijän työkyvyn ja hyvinvoinnin kannalta.


Työntekijän vastuulla:

Ota puheeksi. Työntekijän kannattaa ottaa ajoissa puheeksi toiveensa työajoista, työvuoroista tai muista järjestelyistä, jotta niitä voidaan hyvin ennakoida. Aina puheeksi ottaminen ei ole helppoa, varsinkaan jos työpaikan toimintakulttuuri ei ole kovin perhemyönteinen. 

Pienistä teoista voi kuitenkin olla suuri hyöty sekä työntekijälle että työnantajalle. Siksi niistä kannattaa puhua lähiesimiehelle. Samalla voi itse toimia esimerkkinä muille, joilla voi olla edessä vastaavanlaisia tilanteita.

Työ osana elämää. Lähiomaisen hoitaminen ei tarvitse olla koko elämänsisältö. Vaikka monelle omaisen hoiva on pitkälti oma valinta, moni haluaa myös työskennellä kodin ulkopuolella. Kaikilla ei myöskään ole taloudellisesti mahdollista jäädä pois töistä hoitamaan omaistaan. Kunnan omaishoidon tuki on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen tuki. Kaikki omaistaan hoitavat eivät saa kyseistä tukea.

Erityislasten perheissä monet vanhemmista haluavat ja tarvitsevat työtä kodin ulkopuolella. Oman lapsen hoitaminen koetaan usein elämänmittaiseksi tehtäväksi. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan joustavia työaika- ja muita järjestelyjä työpaikalla.


Katso myös: Omaishoitajaliitto sekä Työterveyslaitoksen sivut Työn ja muun elämän yhteensovittamisesta.

Väestön vanheneminen ja lastenhankintaiän myöhentyminen yhdessä johtavat yhä useammin siihen, että työntekijä huolehtii samanaikaisesti sekä alaikäisistä lapsistaan että terveydeltään mahdollisesti hyvinkin heikkokuntoisista vanhemmistaan tai muista iäkkäistä lähiomaisistaan.

Vammaisen tai pitkäaikaissairaan lapsen vanhemmat kantavat usein päävastuun lapsensa hyvinvoinnista koko elämänsä ajan.

Tutkimuksissa on selvitetty taloudellisia ja muita hyötyjä, joita työnantaja saa omaistaan hoivaavien työntekijöiden tukemisesta työpaikan käytännöissä. Tutkimukset osoittavat, että joustavat työpaikkakäytännöt muun muassa auttavat sitouttamaan vanhat työntekijät ja houkuttelemaan uusia, vähentämään sairauspoissaoloja ja työntekijöiden stressiä, lisäämään yrityksen tuottavuutta sekä parantamaan henkilöstön työmotivaatiota.  Samalla hyvät käytännöt työssä parantavat omaistaan hoitavien hyvinvointia.


Lähiomaisen hoitaminen: Omaishoitaja on henkilö, joka pitää huolta perheenjäsenestään tai muusta läheisestään, joka sairaudesta, vammaisuudesta tai muusta erityisestä avun tarpeesta johtuen ei selviydy arjestaan omatoimisesti.

Omaishoito koskettaa ikään katsomatta sekä lapsiperheitä että aikuisväestöä: puolisoaan tai aikuista läheistään hoivaavia. Usein varsinkaan erityislasten vanhemmat eivät usein tunnista itseään omaishoitajiksi.