Seksuaalineuvontachat nuorille - Vuosi 2018 tilastojen valossa

28.2.2019

Keskustelun aiheita (n = 1244) mainitaan tilastossa enemmän kuin keskusteluja on käyty (n = 875). On siis tavallista, että chatissa keskustellaan asiakkaan kanssa useista seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Iso osa seksuaalineuvontachatin asiakkaista kokee saavansa chatkeskustelusta apua omaan tilanteeseensa. Viime vuonna tavoitimme chatin avulla poikia muita verkkopalvelujamme paremmin.

Väestöliitossa on tarjottu nuorille seksuaalineuvontaa verkossa jo vuodesta 2001 alkaen. Päivystysluonteinen, matalankynnyksen chat on ollut palveluvalikoimassamme kesäkuusta 2016 lähtien. Nuorten kanssa chatissa keskustelevat Väestöliiton seksologian ammattilaiset.

Asiakkaat ovat löytäneet seksuaalineuvontachatin hyvin. Vuonna 2018 chat-yhteydenottoja tuli 1872, joista 875 toteutui käytynä keskusteluna. Chat oli avoinna muutaman tunnin viikossa kahden työntekijän voimin.

Niissä seksuaalineuvontachat-keskusteluissa, joissa asiakkaan sukupuoli kävi ilmi, keskustelimme viime vuonna useammin pojaksi itsensä määrittelevän henkilön kanssa. Sukupuolijakauma eroaa tässä muista verkkopalveluistamme, joissa suurin osa asiakkaista on tyttöjä. Niissä keskusteluissa, joissa asiakkaan sukupuoli kävi ilmi (n = 486), asiakkaista 57 prosenttia määritteli itsensä pojaksi, 41 prosenttia tytöksi ja muulla tavoin sukupuolensa määritteli kaksi prosenttia. Chat-keskusteluissa kysytään asiakkaan sukupuolta ainoastaan silloin, kun se on relevanttia neuvonnan kannalta. Asiakkaan ikä kävi ilmi 34 prosentissa keskusteluista. Heistä melkein kaikki olivat alle 20-vuotiaita. Ainakin siis reilut kolmasosa chat-keskustelijoista kuuluu tavoittelemaamme kohderyhmäämme, luultavasti enemmänkin.

Asiakkaat olivat viime vuonna todella tyytyväisiä työntekijämme kanssa käymiinsä chat-keskusteluihin. 90 prosenttia palautteen antaneista koki hyötyneensä tai saaneensa apua seksuaalineuvontachatissa käydystä keskusteluista, ja 88 prosenttia koki pääsevänsä asiassaan eteenpäin keskustelun jälkeen. Palaute saatiin noin puolelta asiakkaista.

Nuoret haluavat konkreettista tietoa seksistä ja siihen valmistautumisesta

Seksuaalineuvontachatissa seksuaaliseen toimintaan ja siihen liittyviin näkökulmiin käydyt keskustelut olivat yleisimpiä. Tavallisin kysymys on, miten seksiä tehdään, ja mitä siinä pitää ottaa huomioon. Tämä teema liittyy niin itsetyydytykseen, emätin- ja anaaliyhdyntään kuin suu- ja hyväilyseksiinkin.

Seksin hyväksyttävyys. Nuoret miettivät usein seksuaaliseen toimintaan, ajatuksiin ja kehon reaktioihin liittyviä moraalisia kysymyksiä. Mikä on tavallista ja normaalia?  Mistä saa kiihottua? Kenestä saa fantasioida? Missä menee laillisuuden raja seksissä esimerkiksi suhteessa suojaikärajaan? Nämä ovat aiheita, joita nostetaan ehkä harvemmin aktiivisesti keskusteluun nuorten kanssa.

Seksiin liittyvä ongelma -kategoriasta ehdottomasti eniten on keskusteltu yhdyntään ja muuhun seksiin liittyvästä kivusta, joka ei ole toivottua. Nuoret miettivät, mistä kipu voi johtua ja miten siihen voi itse vaikuttaa.

Kehoon liittyvistä aiheista erityisesti penis ja sen toiminta mietitytti valtavasti. Keskusteluissa kuuluu epävarmuus ja pelko peniksen riittävyydestä. Erityistä huolta herättää peniksen koko. Myös esinahasta ja sen liikkuvuuteen liittyvistä asioista keskustellaan usein. Penikseen liittyvä huoli ei ole suinkaan uusi ilmiö, mutta aihe kaipaisi selvästi enemmän aktiivista keskustelua nuorten kanssa. Myös rintojen koko ja niihin liittyvät kysymykset nousevat tilastosta esille, mutta niistä keskustellaan silti selvästi vähemmän kuin peniksestä.

Muita seksuaaliseen hyvinvointiin liittyviä aiheita -kategorian alle on niputetut useita teemoja, kuten seksuaalinen suuntautuminen, sukupuolen moninaisuus ja ehkäisyyn liittyvät kysymykset. Eniten näistä on keskusteltu ehkäisymenetelmistä: niiden hankkimisesta, ehkäisytehosta ja niiden käyttöön liittyvistä ongelmista. Kymmenesosa maininnoista koski ehkäisyn maksullisuutta ja nimenoman sitä, miten ehkäisyn voi saada, jos siihen ei ole varaa. Keskusteluun nousivat myös ehkäisykäytännöt samaa sukupuolta olevien kesken.

Seksuaalinen suuntautuminen ja siihen liittyvä itsemäärittely nousi tilastosta usein keskusteltuna teemana. Huomattavan usein nuoret halusivat keskustella itsemäärittelystä ja siihen liittyvistä asioista.

Kehon toiminnot – kategoriassa on keskusteltu ylivoimaisesti eniten erektiosta. Peniksen omaavat yhteydenottajat ovat usein pulassa erektionsa kanssa: se tulee yllättävissä tilanteissa, jolloin ei tiedetä, miten erektioon tulisi suhtautua. Toisaalta seksitilanteisessa erektio yllättää taas toiseen suuntaan, eikä tule toivotusti. Tämä ymmärrettävästi hämmentää ja vaikuttaa itsetuntoon.

Kuukautisista keskustellessa korostuvat kuukautisongelmat, erityisesti epäsäännöllinen kuukautiskierto ja sitä seuraava huoli.

Ihmissuhde kategorian sisällä on keskusteltu usein seurustelusta ja vähän harvemmin ihastumiseen liittyvistä aiheista. Nuoret ovat pohtineet työntekijän kanssa seurusteluun liittyviä ongelmia, esimerkiksi sitä, mitä pitäisi ajatella tai tehdä, kun suhteessa on mustasukkaisuutta, seksuaalisten toiveiden erilaisuutta tai epävarmuutta omiin tunteisiin liittyen. Ihastumisesta keskustellessa korostui epävarmuus omien tunteiden ilmaisemisesta.

Seksuaalinen väkivalta -kategoria pitää sisällään monen tasoista seksuaalista kaltoinkohtelua ja itsemäärämisoikeuden rikkomista. Eniten mainintoja on tullut kohtaan ”teko sisältää tunkeutumisen kehon aukkoon”, joka voi tekona täyttää seksuaalirikoksen tunnusmerkistön. Myös nuorten välisisissä suhteissa tapahtuvasta painostamisesta ja kiristämisestä on käyty keskusteluja.

Huomattavaa on, että nuoret tulevat yllättävän vähän keskustelemaan chattiimme muista kuin seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Noin viidessä prosentissa keskusteluista tällaisia teemoja ovat olleet terveyteen liittyvät kysymykset, erityisesti mielenterveys. Itsetuhoisuus nousi esille yksittäisenä teemana tässä kategoriassa. 

Kirjoitamme vuoden 2019 aikana Väestoliiton blogiin sarjaa seksuaalineuvontachatin sisältöteemoista. Tarkoituksena on tuoda teksteissä esiin nuorten ääntä ja näkökulmaa seksuaalisen hyvinvoinnin teemoihin.