Kunnallisvaalit 2012

Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli ihmisten elämään liittyvien asioiden havaitsijana sekä vertaistuen ja yhteisöllisyyden luojina. Monet järjestöt ovat myös palvelujen tuottajia. Väestöliitto painottaa, että kuntien ja järjestöjen yhteistyötä kannattaa kehittää entisestään. Järjestöt ovat kunnille tärkeä voimavara ihmisten hyvinvoinnin tukemisessa. Yhteiskunta on monikulttuuristunut ja myös maahanmuuttajajärjestöt tulee saada paremmin osaksi päätöksentekoa ja kotoutumislain toimeenpanoa.

Eheä ja tasapainoinen kunta

Lapset, nuoret ja perheet ovat kuntien tulevaisuuden ydin. On tärkeää, että heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan kattavasti ja tasa-arvoisesti. Tämä tarkoittaa panostamista erityisesti peruspalveluihin ja ongelmien ennaltaehkäisyyn. Väestöliitto pitää tärkeänä, että puolueet ja kunnallisvaaliehdokkaat ottavat erityisesti perheiden ja nuorten asiat huomioon. Tässä ajassa tarvitaan rohkeita avauksia ja toimintaa yli puoluerajojen. Lapsi- ja perheystävälliset kunnat perustuvat tasavertaisille lähtökohdille. Asuinalueiden väestöpohjan monimuotoisuudelle, viihtyisyydelle ja lähipalvelujen saatavuudelle tulee antaa erityinen painoarvo. Kunnanvaltuutetut päättävät kaavoituksesta ja siten kuntalaistensa hyvän arjen perustasta.
Kunnat ovat merkittäviä työnantajia. Niiden tulee edistää työntekijöidensä työn ja perheen tasapainoa käyttämällä ennakkoluulottomasti joustavia työjärjestelyjä. Kuntien rekrytoinnissa tulee huomioida vammaiset, nuoret, ikääntyneet ja maahanmuuttajat. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön on saatava täydennyskoulutusta seksuaaliterveydestä, parisuhdekysymyksistä ja kulttuurisesti monimuotoistuvan asiakaskunnan kohtaamisesta.
 

Perheiden vapaus valita laadukas varhaiskasvatus

Perheille pitää tarjota tukea ja mahdollisuuksia heille itselleen parhaiten sopivan lastenhoitomuodon valitsemiseen. Varhaiskasvatuksen laatu vaikuttaa suuresti lasten elämään ja heidän tulevaan kehitykseensä. Laadun parantamiseen tulisikin suunnata voimavaroja; henkilökunnan ammattitaito, riittävyys, sijaisjärjestelyt, pienet ryhmäkoot ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien huomioiminen ovat keskeisiä tekijöitä hyvän päivänhoidon järjestämiseksi.
Monissa elämäntilanteissa oman lapsen hoitoon tarvitaan joustavia ratkaisuja. Kunnat voivat tukea pienten lasten kotona tapahtuvaa hoitoa korottamalla kotihoidosta maksettavia kuntalisiä. Vanhempien sidettä työelämään voidaan edistää joustavilla mahdollisuuksilla yhdistää työtä, opiskelua ja lasten hoitoa.  Väestöliitto muistuttaa, että perhepäivähoito on kotihoidon jälkeen kuntalaisten toivotuin hoitomuoto lapselle, joten sen arvostus pitää palauttaa ansaitsemalleen tasolle.
 
Tärkeää:
 
  • Lisätä perheiden mahdollisuuksia valita omalle lapselleen parhaiten soveltuva hoitomuoto
  • Päivähoidon laatuun ja ryhmäkokoihin kiinnitettävä erityistä huomiota
  • Tukea maahanmuuttajalasten varhaiskasvatuksessa  myös oman äidinkielen taitoa
  • Perhepäivähoidon arvostus tulee palauttaa sen ansaitsemalle tasolle
 

Kotipalvelu takaisin perheille ja nopeaa apua perhekriiseihin

Perheiden jaksamisesta keskustellaan jatkuvasti, eikä vain murheellisempien tapausten johdosta. Väestöliitto muistuttaa, että kaikki perheet tarvitsevat joskus apua ja tukea. On tärkeää, että apua voidaan tarvittaessa tarjota nopeasti, jotta vältytään ongelmien kasautumiselta ja niiden vaikealta ja erittäin kalliilta hoitamiselta myöhemmin.
Lapsiperheiden kotipalvelu on asia, joka herättää kuntalaisissa paljon myönteisiä muistoja. Harmillista on, että järjestelmä ajettiin 90-luvun laman aikana ja sen jälkeen alas. Kotipalvelu tulisikin palauttaa kattavasti lapsiperheiden tarpeisiin. Kotipalvelun saaminen pitäisi olla helppoa ja joustavaa. Perheille voisi esimerkiksi jakaa palveluseteleitä tai luoda muita vastaavia järjestelyjä, joita lapsiperheet voisivat tarvittaessa käyttää kotipalvelun saamiseen.
Toimiva parisuhde ja onnistunut vuorovaikutus perheessä on perheen tukiranka. Perheen aikuisten väliset suhteet heijastuvat suoraan lasten hyvinvointiin. Suuri osa ihmisistä kokee elämässään kriisejä. Tästä syystä kuntien täytyy huolehtia siitä, että kaikki kriisiapua tarvitsevat myös saavat sitä ilman viivytystä.
Tärkeää:
  • Kotipalvelut palautettava laajasti lapsiperheille
  • Nopeaa apua perhekriiseihin

 

Nuoret ovat fiksuja, kuunnellaan siis heitä

Monien nuorten tulevaisuus näyttää tällä hetkellä epävarmemmalta kuin pitkään aikaan. Väestöliitolle on tärkeää, ettei nuori jää maailman myllerryksessä yksin, vaan häntä tuetaan eri elämänvaiheissa eri tavoin.
Nuorten oma toive kunnille on kokoontumistilojen ja harrastusmahdollisuuksien lisääminen. Tähän toiveeseen tulee viimein vastata, eikä pitää monia harrastustoimintaan soveltuvia tiloja tyhjinä kankean byrokratian vuoksi.
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto nuorten ongelmien tunnistajana ja puuttujana on keskeinen. Kouluterveyspalvelut ja oppilashuolto tuleekin saattaa lainsäädännön ja suositusten tarkoittamalle tasolle jokaisessa kunnassa. Sen aikuiset ovat nuorille velkaa. Palveluiden tulee jatkossakin olla nuorten helposti saavuttavia lähipalveluja.
Sosiaali- ja terveysministeriön suositusten mukaisesti ehkäisyvälineiden tulisi olla ilmaisia alle 20- vuotiaille. Niissä maissa, joissa tällainen järjestelmä on otettu käyttöön, ovat nuorten abortit vähentyneet huomattavasti.

Tärkeää:
  • Nuorten kouluterveyspalveluiden ja oppilashuollon saatavuuden ja tason parantaminen
  • Nuorisotilat ja harrastusmahdollisuudet kaikkien nuorten saataville
  • Ehkäisyvälineet ilmaiseksi alle 20-vuotiaille