Osaaminen on moninainen kokonaisuus hankittuja tietoja ja taitoja ja sitä voi jaotella monin eri tavoin. Työelämässä yksi tapa on jakaa yleisiin työelämätaitoihin, ammatilliseen osaamiseen ja itsensä johtamisen taitoihin. Yleiset työelämätaidot ovat missä tahansa työssä tai ammatissa tarvittavia taitoja, ammatillinen osaaminen on koulutuksen ja kokemuksen kautta syntynyttä osaamista ja itsensä johtamisen taidot ovat luontaisia taitoja, joita voi myös oppia.

Työelämän ja oman osaamisen sanoittaminen on tärkeää työnhaussa. Työnantajalle ei riitä, että työhakemukseen on merkitty, missä on oltu töissä ja milloin. Täytyy osata tunnistaa ja sanoittaa mitä edellisissä työpaikoissa on tehty ja mitä osaamista niistä on kertynyt.

Ammatillisesta osaamisesta kertominen työnhakijan näkökulmasta Suomessa voi tuntua vieraalta. Pohtikaa yhdessä, millaisia työtehtäviä aktori on tehnyt aiemmin, mikälaisia asiakokonaisuuksia siihen on sisältynyt. Kertooko pelkkä ammattinimike työnantajalle tarpeeksi? Miten aktorin ammattiosaamisesta kerrotaan suomalaisessa työelämässä (esim. koordinointikyky, taloushallinon perusteet, ongelmanratkaisukyky).  

 

Tehtävä 1: Auta aktoria tunnistamaan ja sanoittamaan aktorin työelämän taitoja

Kirjatkaa ylös mitä osaamista aktorilla on esimerkiksi edellisestä työpaikasta. Kuvaile niitä sanoja auki, joita aktori ei ymmärrä. On tärkeä ymmärtää ne termit, joilla kuvaa omaa osaamistaan. Etenkin puhuttaessa on hyvä käyttää tutumpia itselleen sopiva ilmaisuja. 
 

Yleiset työelämätaidot

Ammatillinen osaaminen

Itsensä johtaminen

 • Analysointi ja arviointi
 • Esimiestaidot ja johtaminen
 • Innovatiivisuus
 • IT/digi/some – taidot
 • Kielitaito ja kulttuurien tuntemus
 • Ongelmanratkaisukyky
 • Organisointikyky
 • Projektin hallintataidot
 • Verkostoitumisen taidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintä
 • Yhteistyö- ja neuvottelutaidot
 • Tiedonhallintataidot
 • Opinnot
 • Työharjoittelut
 • Projektit
 • Työkokemus
 • Luottamustehtävät
 • Harrastukset
 • Ajanhallinnan taidot
 • Ajattelun taidot
 • Asenne
 • Itsesäätely
 • Kyky muutoksiin
 • Oman toiminnan arviointi
 • Oppimisen taidot
 • Priorisointitaidot
 • Delegointitaidot
 • Tavoitteiden asettaminen
 • Tietotaidon soveltaminen
 • Toiminnan ohjaaminen ja suunnittelu

Lähde: https://www.ekonomit.fi/osaamisen-tunnistaminen

Tehtävä 2: Tarkastakaa yhdessä aktorin CV eli ansioluettelo.

Minkälaisia parannuksia siihen voisi tehdä käyttäen suomalaista ammattisanastoa? Onko aiemmat työtehtävät kuvailtu auki? Millainen CV sopisi omalle alalle: näyttävä graafinen vai perinteinen? Onko tärkeää käyttää valokuvaa työnhaussa ja millaista valokuvaa tulisi käyttää? Entä miltä tuntuisi tehdä video-käyntikortti? 

Aktorin kanssa voi kokeilla yhdessä uusia työnhaun tapoja. On helpompi tehdä uutta asiaa kun toinenkin kokeilee samaa. 

Linkkejä valmiisiin CV-malleihin: