Aikuisiässä koettu rakkaus ilmentää sitä kulttuuriin ja ympäristöön sidoksissa olevaa tapaa rakastaa, jonka yksilö on varhaisessa lapsuudessaan oppinut. Kahden kulttuurin parisuhteessa kumppaneiden käsitykset rakkaudesta ja parisuhteesta yleensä voivat olla hyvin erilaisia. Erilaiset käsitykset vaikuttavat väistämättä suhteessa elämiseen. Kumppaneiden on luotava oma yhteinen perusta parisuhteelle, koska he eivät voi nojautua kulttuurin ja ympäristön tarjoamiin valmiisiin malleihin.

Rakkauden käsite on myös kulttuurisidonnainen. Sanotaan, että ihmisen ensimmäinen rakkaussuhde on suhde häntä hoivaavaan aikuiseen. Aikuisiässä koettu rakkaus ilmentää sitä kulttuurista ja ympäristön tapaa rakastaa, johon yksilö on varhaisessa lapsuudessaan oppinut.

Yhdelle rakkaus on huumaava, tahdosta riippumaton tunne, joka ei ole hallittavissa. Toiselle rakkaus on lämmin kumppanuussuhde, johon voi omilla valinnoillaan vaikuttaa. Kolmannelle rakkaus on biokemiallinen prosessi, joka syntyy ihmisen luontaisesta tarpeesta siirtää geeniperimänsä seuraavaan sukupolveen. Neljäs uskoo puolestaan rakkauden olevan jumalan tai jumalten antama lahja, joka ansaitaan – tai sitten ei ansaita. Onnistuneen kahden kulttuurin välisen parisuhteen luominen edellyttää sitä, että hyväksyy ja ymmärtää kumppanin tavan rakastaa vaikka se eroaisi omista käsityksistä.

Kun kaksi eri kulttuurista tulevaa ihmistä rakastuu, heidän pitää määritellä omat rakkauteen ja parisuhteeseen liittyvät arvot ja peilata niitä toistensa arvoihin. Tavoitteena voisi olla uudenlaisen rakkauden kulttuurin kehittäminen omaan parisuhteeseen. Kahden kulttuurin parisuhde on toimivalla perustalla, jos rakastuneet löytävät yhteisen merkityksen ja arvon parisuhteelleen kulttuurin, ympäristön, kasvatuksen tai perhehistorian vaikutuksesta riippumatta.

Kehrän keskellä sijaitsee harmaa kivijalka, jota voidaan verrata peruskallioon. Kivijalan valamiseen tarvitaan sitoutumista, luottamusta, tahtoa, uskoa ja toivoa. Ne ovat edellytyksiä, joiden varassa parisuhde toimii riittävän tyydyttävästi eroavuuksista tai tavallisista ristiriidoista huolimatta. Samalla kumppanit voivat kehittää suhdettaan olosuhteiden muuttuessa.

Turvallisuus on olennainen asia parisuhteessa. Luottamus suhteen jatkuvuuteen, sitoutuminen yhteisiin päämääriin ja molemminpuolinen hyväksytyksi tulemisen tunne kasvattavat kumppaneiden turvallisuuden tunnetta. Turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa myös kumppaneiden keskinäisen tunneyhteyden luominen.

Tunneyhteys tarkoittaa, että kumppanit voisivat ajasta ja paikasta riippumatta kohdata toisensa tunnetasolla yhä uudelleen ja uudelleen. Tällaisen luottamuksen ja uskon rakentaminen vaatii yleensä vuosien yhteisiä kokemuksia ja arkista vuorovaikutusta, jolloin yhteiset arvot ja merkitykset ehtivät hahmottua. Haasteeksi luottamukselle voi muodostua esimerkiksi puolisoiden erilaisuus läheisyyden ja etäisyyden tarpeissa.

Käytännön elämässä tämä tarkoittaa sitä, että toisella on suurempi kaipuu yhteiseen tekemiseen ja jakamiseen, kun taas toinen kumppaneista kaipaa enemmän etäisyyttä ja itsenäisyyttä. Läheisyyden ja etäisyyden tarpeet vaihtelevat yleensä elämäntilanteesta ja henkilökohtaisista tarpeista riippuen. Tällöin on hyvä sopia kuinka paljon kumpikin kaipaa yhteistä jakamista ja tekemistä, jottei toiselle kumppanille synny epävarmuuden tunnetta.

Yhteisen perustan tulisi olla molemmille ymmärrettävä, yhteisesti hyväksytty sekä tuntua omalta ja vaalimisen arvoiselta. Näin kahdesta kulttuuritaustasta syntyy kolmas kulttuuri, jonka avulla kumppanit voivat kokea parisuhteessaan turvallisuutta, arvostusta ja rakastetuksi tulemista.

Yhteiset elämänarvot ja päämäärät vakiinnuttavat suhteen perustaa. Ne auttavat ihmisiä luottamaan suhteen jatkuvuuteen. Mitä turvallisemmalta ja vakaammalta suhde tuntuu, sitä helpommin ihminen pystyy kohdistamaan toivonsa yhteiseen tulevaisuuteen.

Uskonnosta ja perinteistä nouseva moraalikäsitys määrittää puolisoiden välistä suhdetta kaikkialla maailmassa. Eri kulttuureissa parisuhdeperusteet voivat olla hyvinkin erilaisia ja käsitykset parisuhteen sisällöstä ja merkityksestä saattavat poiketa toisistaan.

Kahden erilaisen kulttuurisen tradition sovittaminen yhden katon alle edellyttää molempien kulttuurien näkyväksi tekemistä, molempien kulttuurien ymmärtämistä ja hyväksymistä osaksi omaa, yksilöllistä perhekulttuuria. Elämässä arvokkaaksi kokemamme asiat toteutuvat parisuhteessa, jos molemmilla on tilaa elää myös oma kielensä ja kulttuurinsa säilyttäen.

Usko parisuhteen perustekijänä liittyy vahvasti myös siihen, että molemmat ovat vakuuttuneita siitä, että ponnistelu yhteisen elämän eteenpäin viemiseksi tuottaa hedelmää. Kumppanit voivat ylittää monia kulttuurisia, taloudellisia ja kieleen liittyviä ongelmia pelkästään sillä, että he molemmat vakaasti uskovat kuuluvansa yhteen. Tällaisen varmuuden syntyminen edellyttää kuitenkin sitä, että kumppanit kokevat suhteen riittävän turvalliseksi ja tasapainoiseksi.

Kaksikulttuurisessa parisuhteessa Kehrää ympäröivä rakkaus syntyy liikkeestä ja Kehrän siivekkeiden toimivasta dynamiikasta. Siivekkeiden osa-alueiden toteutumisella ja niiden sisältöjen yhteisen arvon löytymisellä on suora yhteys molempia osapuolia tyydyttävän rakastetuksi tulemisen tunteen toteutumiselle. Rakkaus on tahdon asia, sen eteen on määrätietoisesti ponnisteltavaainakin alkuihastuksen hälvennyttyä. Usko ja toivo suhteen kehittymiseen ja sitoutuminen toiseen ihmiseen antavat suunnan hyvään yhteiseen tulevaisuuteen.

Tutustu myös artikkeliin kielen merkityksestä monikulttuurisessa parisuhteessa
Täältä löydät perustietoa monikulttuurisista parisuhteista Suomessa.
Täältä löydät lisätietoja uskontorajat ylittävästä liitosta.