En familj bland andra


I familjen söker vi närhet, gemenskap och utövar omsorg. Familjelivet kan vara påverkat av myter och
traditioner om familjer.

Allt vanligare att familjerna är olika

I vårt samhälle blir det vanligare att familjerna är olika, därför är det bra att barn tidigt lär sig att familjer kan se olika ut. Kunskap minskar mobbning av olika familjetyper. Alla har rätt till känslan att den egna familjen är trygg och tillräcklig.        

Av de olika familjetyperna är den vanligaste kärnfamiljen där en man och en kvinna lever med sina barn och paret är gift eller samboende. Det blir allt vanligare med familjer med samkönade par, så kallade regnbågsfamiljer, där det finns barn endera från ett tidigare förhållande, eller barn som man fått med andra eller via fertilitetsvård.

 Om föräldrarna separerat och flyttat ihop med en ny partner som eventuellt har barn från tidigare bildas en bonusfamilj och då är alla familjemedlemmar inte biologiskt släkt med varandra. Ensamfamilj innebär att en ensamstående förälder lever med barn. En storfamilj är större än kärnfamiljen och kan vara sammansatt av flera kärnfamiljer. Familjer med flyktingbakgrund har lämnat sitt ursprungsland och flyktingar kan endera komma med hela familjen eller bli splittrade från sin kärnfamilj. Adoptivföräldrar har adopterat barn från hemlandet eller från ett annat land. Om barnens föräldrar av någon orsak inte själv kan ta hand om sina barn, kan barnen placeras i en  fosterfamilj.

578 000 barnfamiljer i Finland

År 2014 fanns det i Finland 578 000 stycken barnfamiljer varav 61 % bestod av familjer där föräldrarna var gifta. Andelen ensamstående mammor med barn uppgick till 18 % och andelen ensamstående pappor till under 3 %. Cirka 400 barnfamiljer var samkönade familjer med registrerade partnerskap. Mängden samkönade par med barn har ökat under 2000-talet; år 2002 fanns det bara 32 samkönade par med barn. Omkring en tredjedel av de registrerade kvinnoparen har barn. Bara ett fåtal av regnbågsfamiljerna består av två män. I Finland får barnen ha endast två registrerade föräldrar, vilket kan ha betydelse för män som är homosexuella. År 2012 levde ca 600 barn under 18 år i en samkönad familj. År 2014 fanns det i Finland 1 473 666 familjer varav 35,8 % (429 811 stycken) var barnfamiljer där föräldrarna var gifta. Antalet samboende par med barn uppgick till 121 499 stycken (8,2 %) Antalet ensamstående mödrar med barn uppgick till 149 668 stycken (10,2 %) och antalet ensamstående pappor uppgick till 31 342 stycken (2,1 %) Det fanns sammanlagt 991 stycken registrerade manliga par och 1 444 registrerade kvinnopar.

Mänskliga rättigheter

World Association for Sexual Health (WAS)  verksamhetsområde omfattar sexualitet och mänskliga rättigheter och enligt organisationen bör alla människor vara jämlika oberoende av kön, hudfärg, religion eller sexuell läggning. Personer får inte hotas eller begränsas på grund av sin sexuella läggning, och alla har rätt till sexualhälsa och reproduktiv hälsa. Alla har bestämmanderätt över sin kropp och sexuella läggning och alla har rätt att hålla frågor angående sin sexualitet privat. Alla bör även ha rätt till information om sexualhälsa.

Forskningar om homosexuella visar att många väljer att dölja sin sexuella läggning för att skydda sina barn eller sig själva mot negativa attityder och diskriminering. Förr ansågs homosexualitet vara en psykisk sjukdom som man försökte bota med elchocker eller terapi. Idag är samhället öppnare och allt flera homosexuella vågar vara öppna om sin sexuella läggning.

Forskningar visar även att barn med homosexuella föräldrar alltid har sett familjen som normal och naturlig.
I frågan om god uppväxt, omsorg och trygghet finns det ingen skillnad om föräldern är homo- eller heterosexuell.


Det svenska sammandraget är skrivet av Anna Sundqvist, hälsovårdsstuderande vid Yrkeshögskolan Arcada.

Vårdlärare i hälsovård, hälsovårdare och Master of healthcare, Anu Grönlund har handlett studeranden med utvecklingsarbetet. Detta är ett sammarbete mellan Väestöliitto ry och Arcada.