Avioliittoa ja aviopuolisoiden välistä suhdetta säätelee avioliittolaki. Avioliitto solmitaan vihkimisellä, joka perustuu kummankin puolison tahtoon.

Avioliittolain mukaan puolisot ovat keskenään yhdenvertaiset. Avioliitossa heidän on osoitettava keskinäistä luottamusta sekä yhteisesti toimittava perheen hyväksi. Kummallakin puolisolla on oikeus itse päättää osallistumisestaan ansiotyöhön sekä yhteiskunnalliseen ja muuhun toimintaan perheen ulkopuolella.

Avioliitossa oleminen perustuu lain mukaan puolisoiden omaan tahtoon. Avioeroa voi hakea kumpi tahansa puolisoista tai puolisot yhdessä. Jos hakemuksen on tehnyt puoliso yksin, tuomioistuimen on varattava toiselle puolisolle tilaisuus tulla kuulluksi. Tuomioistuimen on annettava kutsu ja hakemus toiselle puolisolle tiedoksi.

Puolisoilla on oikeus saada avioero harkinta-ajan jälkeen tai ilman harkinta-aikaa, jos he ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta.

Harkinta-aika alkaa siitä, kun avioliiton purkamista koskeva puolisoiden yhteinen hakemus on jätetty tuomioistuimeen tai kun puolison hakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle.

Kun harkinta-aikaa on kulunut vähintään kuusi kuukautta, puolisot tuomitaan avioeroon yhteisestä vaatimuksesta tai toisen puolison yksin tekemästä vaatimuksesta. Vaatimus on tehtävä ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta.

Avioeroa koskeva asia voidaan tutkia Suomessa, jos:

1) jommallakummalla puolisolla on kotipaikka Suomessa; tai

2) seuraavien edellytysten täyttyessä:

- hakijalla on ollut Suomessa kotipaikka tai muu läheinen yhteys Suomeen

- hakija ei voi saattaa avioeroa koskevaa asiaa tutkittavaksi siinä vieraassa valtiossa, jossa jommallakummalla puolisolla on kotipaikka tai tämä aiheuttaisi hakijalle kohtuuttomia vaikeuksia ja

- asian tutkimista Suomessa on olosuhteisiin katsoen pidettävä aiheellisena.

Avioliittolain mukaan puoliso voi siis yksinkin saada avioliiton päättymään. Mikäli toinen puoliso kuitenkin yrittää estää avioeron hakemista, voi hän toiminnallaan syyllistyä rikokseen kuten pahoinpitelyyn.

10.10.2016

Inga Koskinen
Asianajaja, varatuomari, OTK
asianajaja@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.