Avolitto tarkoittaa parisuhdetta, jossa puolisot asuvat samassa taloudessa ilman avioliittoon vihkimistä. Avoliitto on vähiten säännelty parisuhteen muoto. Avoliiton sääntely puuttuu kokonaan lapsettomilta avopareilta, jotka avoliiton päättyessä ovat asuneet samassa taloudessa vähemmän kuin viisi vuotta.

Avioero ja avoero poikkeavat merkittävästi siinä, miten omaisuus jaetaan parisuhteen päättyessä. Avopareilla ei ole lain mukaan samanlaista suojaa kuin avioliiton solmineilla pareilla. Avioliittoon vihityillä puolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avopuolisoille ei sen sijaan synny suoraan avoliiton perusteella oikeutta toisen puolison omaisuuteen.

Avoerossa lähtökohtana on, että kumpikin avopuoliso pitää oman omaisuutensa. Avopuolisoilla voi olla myös yhteistä omaisuutta, jolloin kummallakin on oikeus omistamaansa osuuteen. Yhteisen omaisuuden omistusosuudet oletetaan yhtä suuriksi, ellei voida osoittaa toisin sovituksi.

Avoerotilanteissa lakisääteistä suojaa saavat sellaiset avopuolisot, joilla on pitkä avoliitto takana tai yhteinen lapsi. Nämä suojasäännökset sisältyvät avopuolisoiden yhteistalouden purkamista koskevaan lakiin (jäljempänä avoliittolaki).

Avoliittolakia sovelletaan, jos

  • avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai
  • avopuolisoilla on yhteinen lapsi.

Avoliittolaissa säädetään erotilanteiden varalta erimielisyyksien ratkaisumenetelmä. Jos avopuolisot eivät pääse sovintoon omaisuuden erottelemisesta, he voivat hakea käräjäoikeudelta pesänjakajaa eron jälkeistä omaisuuden erottelua varten.

Avoliittolain mukaan kodin irtain omaisuus on lähtökohtaisesti avoparin yhteistä omaisuutta.

Puoliso voi avoliittolain mukaan saada taloudellista hyvitystä. Hyvityksen saaminen on mahdollista, jos avopuoliso on työllään tai omalla varallisuuspanoksellaan auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän omaisuutta.  Oikeus hyvitykseen edellyttää, että omaisuuden erottelu vain omistussuhteiden mukaan johtaisi perusteettoman edun saamiseen toisen kustannuksella.

Avopuolisot voivat halutessaan poiketa avoliittolain säännöksistä tekemällä sopimuksen avoliiton päättymisen varalta. Puolisot voivat sopia esimerkiksi kodin irtaimiston omistuksesta tai avopuolison oikeudesta taloudelliseen hyvitykseen.

4.5.2016

Inga Koskinen
Asianajaja, varatuomari, OTK
asianajaja@ingakoskinen.fi

 

Inga Koskinen avaa lukijoille erotilanteissa sovellettavaa Suomen lainsäädäntöä. Kirjoitukset ovat informatiivisia eivätkä ne sisällä juridista neuvontaa.