Turvallinen kiintymyssuhde sisältää myönteisen käsityksen itsestä ja muista. Teoreettisena käsitteenä käytetään voidaan käyttää ilmaisua ”myönteiset sisäiset työskentelymallit itsestä ja muista”. Tämä ilmenee hyvänä itsetuntona ja psyykkisenä hyvinvointina. Taustalla on luottamus omaan osaamiseen, hyvyyteen ja rakastettavuuteen, sekä odotus muiden hyväksynnästä ja arvostuksesta itseä kohtaan. Myönteinen käsitys muista ilmenee vuorovaikutustaitoina, sosiaalisuutena ja luottamuksena muiden apuun ja tukeen, kun itse on avun tarpeessa sekä valmius antaa muille apua ja tukea silloin kun nämä sitä tarvitsevat. (Männikkö, 2001)

Turvallinen kiintymyssuhde merkittävän läheisen ihmisen kanssa johtaa ahdistuksen helpottumiseen, myönteisiin tunteisiin yhdessäoloa kohtaan, pyrkimykseen intiimiyteen ja läheisyyteen ja sitoutumiseen pitkäaikaisiin parisuhteisiin. Turvallinen kiintymyssuhde helpottaa muiden psykologisten perustarpeiden tyydyttämistä (esim. liittyminen, tutkiminen, huolenpito), mikä puolestaan auttaa tyydyttävän parisuhteen ylläpitämistä

Turvallisesti kiintynyt kykenee kuvailemaan sekä positiivisia että negatiivisia lapsuuden muistojaan avoimesti ja johdonmukaisesti, ja pystyy johdonmukaisesti tarkastelemaan yksittäisiä tapauksia. Olennaisinta turvalliselle kiintymykselle on se, ettei muistoja ole torjuttu.