Lapsettomuushoidot ja työpaikan joustavat käytännöt

Lapsettomuushoitojen tarve on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Siihen vaikuttavat myöhentynyt perheellistyminen ja synnyttäjien keski-iän nousu. Väestöliitto tutkii, neuvoo ja auttaa ihmisiä monessa eri perhe-elämän vaiheessa.

Onko lapsettomuushoito sairauden hoitoa?

Lääkäri voi tapaus- ja tilannekohtaisesti määritellä lapsettomuushoidot sairauden hoidoksi. Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys sairaudestaan ja/tai työkyvyttömyydestään.

Poissaolot ja joustot

Vuosiloman lisäksi työntekijä voi korvata poissaolojaan mahdollisilla saldo- ja ylityövapailla sekä muilla työaikajärjestelyillä.

Työntekijän ja työnantajan on hyvä sopia lapsettomuushoitojen aikaisista poissaoloista, työajan joustoista ja muista järjestelyistä hyvissä ajoin, jos ne selkeästi vaikuttavat yrityksen tai organisaation toimintaan, tiimien työskentelyyn, asiakkuuksien hoitamiseen tai muihin työnteon tai työantajan kannalta tärkeisiin asioihin.

Hoidoista kertominen työpaikalla

Lapsettomuushoidoissa käyvä työntekijä päättää kuitenkin itse, kuinka laajasti hän kertoo lapsettomuudestaan ja siihen liittyvistä hoidoista työpaikallaan.

Työpaikalla kannattaa laatia ohjeita ja suosituksia, joissa määritellään työntekijän mahdollisuus käyttää palkallista työaikaa perhe- ja muista syistä johtuviin poissaoloihin, kuten lapsettomuushoitoihin, jotka eivät oikeuta sairauslomaan. Suosituksia voidaan laatia myös palkattomista vapaista, niiden kestosta ja ehdoista. Lähtökohtana on, että työntekijä voi käydä lapsettomuushoidoissa mahdollisimman sujuvasti.

 

§ Mitä lainsäädäntö sanoo työntekijän lapsettomuushoidosta?
Lääkäri voi tapaus- ja tilannekohtaisesti määritellä lapsettomuushoidot sairauden hoidoksi. Tällöin lapsettomuushoitojen ajalta työntekijälle maksetaan työsopimuslain mukaan pääsääntöisesti palkkaa  (2 luku 11§). Työntekijän on pyydettäessä esitettävä työnantajalle luotettava selvitys sairaudestaan ja/tai työkyvyttömyydestään.

Toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa voidaan säätää työsopimuslakia laajemmasta oikeudesta poissaoloihin ja työajan joustoihin lapsettomuushoitojen aikana.