Puolison tai lähiomaisen vakava sairastuminen ja oma työssäkäynti

Pitkäaikaissairaan puolison tai muun läheisen ihmisen hoitojärjestelyjä voivat helpottaa

  • liukuva ja/tai joustava työaika
  • lyhennetty päivittäinen tai viikoittainen työaika, osa-aikatyö
  • ilta-, yö- ja viikonloppuvuorojen vähentäminen/ainoastaan aamuvuorojen tekeminen tilapäisesti
  • matkatyön vähentäminen
  • tilapäinen tai säännöllinen etätyö/kotona työskentely
  • vuorotteluvapaa
  • mahdollisuus tilapäiseen palkattomaan vapaaseen

Puolison tai muun läheisen ihmisen vakava sairastuminen vaikuttavat työntekijän ja hänen perheensä arkeen eri tavoin:

Työntekijä saattaa joutua olemaan poissa työstä tai jättämään työelämän kokonaan pystyäkseen keskittymään läheisensä hoitamiseen. Läheisen sairaus tai sairauden hoito voi aiheuttaa työntekijälle useita toistuvia, äkillisiä ja/tai ketjuuntuvia poissaoloja työstä. 

Työn ja omaishoivan kannalta tilanne muuttuu, kun lähiomainen siirtyy hoitolaitokseen tai sairaalaan, tai hän kuolee. Moni palaa silloin takaisin kokoaikaiseen työhön entiseen työpaikkaan.

Pitkä poissaolojakso työelämästä voi johtaa työttömyyteen tai ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymiseen, mikä vaikuttaa esimerkiksi taloudelliseen tilanteeseen.


Muut keinot tukea työntekijää perhe-elämän kriisissä:

Työnantaja voi tukea työntekijää vaativassa perhetilanteessa joustamalla työajoissa ja esimerkiksi sopimalla kohtuullisista työtavoitteista ja -määristä sekä rajoittamalla matkatyötä.

Työtehtäviä voi myös tilapäisesti keventää ja jakaa muiden työntekijöiden kanssa. Mahdollisuuksiensa mukaan työnantaja voi palkata lisätyövoimaa. Näin poissaolijan työtehtävät eivät kuormita kohtuuttomasti muita työntekijöitä.

Lähipiirin ja työyhteisön tuen lisäksi työntekijä saattaa tarvita työpaikalla mahdollisuutta keskustella tilanteestaan oman lähiesimiehensä kanssa. Keskusteluapua saa myös työterveyshuollon vastaanotolla työterveyshoitajalta, lääkäriltä tai psykologilta.

Omaa perhettä kohdanneen kriisin aikana esimiehen mahdollisuudet hoitaa työtehtäviään saattavat tilapäisesti heikentyä. Hänelle voidaan tarvittaessa ottaa määräajaksi sijainen.

§ Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet lähiomaisen sairastuessa

Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle mahdollisimman pian, jos hän joutuu olemaan poissa työstä pakottavasta perhesyystä. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on luotettavasti selvitettävä poissaolonsa syyt (työsopimuslaki 4 luku 7 § 2 momentti).

Oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä: Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon työstä, jos hänen perhettään on kohdannut äkillinen sairaus tai onnettomuus ja hänen välitön läsnäolonsa on välttämätöntä esimerkiksi omaisen jatkohoidon järjestämiseksi. Poissaolon kestosta ja muista ehdoista työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään (4 luku 7 §).

Yhteisessä sopimuksessa voidaan myös mainita työntekijän oikeudesta palata vapaalta entiseen työtehtäväänsä. Se voi olla tarpeen erityisesti pitkän poissaolon jälkeen.

Vapaiden palkallisuus vai palkattomuus: Työsopimuslain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle palkkaa vapaiden ajalta (4 luku 8 §). Toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa voi olla mainintoja lyhyiden ja tilapäisten poissaolojen palkallisuudesta. Esimerkiksi lähiomaisen kuoleman yhteydessä työntekijällä voi olla oikeus yhteen palkalliseen poissaolopäivään.

Työnantajan omiin ohjeistuksiin saattaa sisältyä lakia ja työehtosopimuksia täydentäviä ja parempiakin ehtoja.