1. Vanhempia kannustetaan tasapuolisesti osallistumaan lastensa arkeen.
Työpaikan käytännöt tukevat kouluikäisten vanhempien mahdollisuutta huolehtia lasten koulunkäyntiin, sairastumisiin, terveystarkastuksiin ja harrastuksiin liittyvistä asioista.

2. Työntekijällä on mahdollisuus hoitaa sairastunutta lastaan. Työsopimuslaki takaa työntekijälle oikeuden hoitaa alle 10-vuotiasta sairastunutta lastaan enintään neljä työpäivää kerrallaan. Työehtosopimukset ja työpaikan omat ohjeistukset voivat säädellä myös yli 10-vuotiaan lapsen sairastumisesta aiheutuvia poissaoloja lakia yksityiskohtaisemmin.

3. Työntekijälle järjestyy mahdollisuus perheen yhteiseen loma-aikaan.
Vuosilomia jaetaan niin, että kouluikäisten lasten vanhemmille järjestyy myös yhteistä loma-aikaa lastensa kanssa.

4. Työnteossa ja työajoissa on joustoa. Kouluikäisten lasten vanhempien arkea helpottavat toimiva työvuorosuunnittelu sekä erilaiset työajan joustot. Apua on myös tilapäisestä tai säännöllisestä etätyöskentelystä, matkatyön kohtuullistamisesta sekä tarvittaessa ilta- ja viikonlopputyön vähentämisestä.

5. Työnantaja voi tarjota työsuhde-etuna tilapäistä lastenhoitopalvelua. Hoitojärjestelyissä on tärkeää korostaa lapsen näkökulmaa ja vaihtoehdon valinnaisuutta: vanhemmalla ei ole velvollisuutta palkata ulkopuolista hoitajaa lapsen sairastuessa.

6.  Vastuuhenkilöt tiedetään. Työnantajan on nimettävä vastuuhenkilöt, jotka työpaikalla huolehtivat henkilöstön työ- ja perhe-elämän yhteensovituksen kysymyksistä sekä neuvovat lasten sairastumisiin, työajan joustoihin ja vuosilomajärjestelyihin liittyvissä asioissa. Useimmissa yrityksissä ja organisaatioissa asioita hoitavat lähiesimiehet sekä talous- ja henkilöstöhallinto.

7. Esihenkilöiden esimerkki on tärkeä. Esihenkilöt ja johto vaikuttavat esimerkillään työpaikan asenteisiin ja käytäntöihin. He voivat vaikuttaa myönteisesti työntekijöiden haluun ja mahdollisuuksiin osallistua kouluikäisten lastensa arkeen. Kannustuksella on merkitystä erityisesti isien halukkuuteen osallistua lasten hoitoon ja kasvatukseen.

§ Lakisääteiset oikeuden ja velvollisuudet, kun työntekijä on:

 • vanhempainvapaalla
 • pikkulapsivaiheessa osittaisella hoitovapaalla
 • hoitovapaalla
 • Alle 10-vuotiasta sairastunutta lasta voi hoitaa yhtäjaksoisesti korkeintaan 4 työpäivää.
 • Tilapäiselle hoitovapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista, ei kuitenkaan samaan aikaan.
 • Oikeus tilapäiseen hoitovapaaseen kuuluu myös lapsen vanhemmalle, joka ei asu hänen kanssaan samassa taloudessa (työsopimuslaki 4 luku 6 §).
 • Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa työntekijälle edellä mainituilta poissaoloajoilta palkkaa (työsopimuslaki 4 luku 8 §).
 • Työntekijällä on oikeus tilapäiseen poissaoloon perheenjäsenensä tai muun hänelle läheisen ihmisen hoitamiseksi äkillisissä sairaus- ja onnettomuustapauksissa (työsopimuslaki 4 luku 7 ja 7a §).
 • Alle 3-vuotiaiden ja 1.– 2.-luokkalaisten vanhemmilla on oikeus lyhentää työaikaansa enintään 30 viikkotuntiin ja saada siihen Kelalta korvausta. Ks. Kela:
  - Joustava hoitoraha (alle 3-vuotiaiden vanhemmille)
  - Osittainen hoitoraha (1.–2.-luokkalaisten lasten vanhemmille)