« takaisin Tulosta

Sivun sijainti: Etusivu » Perhe ja työ » Eri elämänvaiheet ja -tilanteet » Lapsiperheet » Lapsi tulossa » Vastuut ja hyödyt

Vastuut ja hyödyt

Työnantajan vastuulla:

Työnantajan tehtävänä on huolehtia raskaana olevan työntekijän asiallisesta ja lainmukaisesta kohtelusta.

Tämä tarkoittaa, että

  • työntekijää ei saa irtisanoa raskauden perusteella
  • raskaana oleva nainen ei saa tehdä työtä, joka vaarantaa hänen ja/tai sikiön terveyden
  • työnantajan on pyrittävä järjestämään vaihtoehtoista työtä riskialttiin tai vaarallisen työn sijaan
  • raskaana olevalle naiselle on järjestettävä työtiloihin lepopaikka.

Työnantajan tehtävänä on omalta osaltaan huolehtia, että äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan hakeminen Kelasta onnistuu sujuvasti ja ajoissa. Selkeät ohjeet ja käytännöt nopeuttavat muun muassa oikeanlaisen palkkatodistuksen laatimista.

Useimmissa yrityksissä ja organisaatioissa perhevapaiden hakumenettelyistä ja muista järjestelyistä vastaa talous- ja henkilöstöhallinto.

Henkilöstöhallinnosta vastaavien ja lähiesimiehen tehtävänä on sopia myös muista järjestelyistä, jotka koskevat raskaana olevan naisen työskentelyä sekä naisten ja miesten perhevapaita.

Yrityksen toimitusjohtajan raskauteen sekä perhevapaisiin liittyvistä järjestelyistä vastaa yrityksen hallitus.

Työntekijän vastuulla:

Raskaana olevan naisen velvollisuutena on kertoa työnantajalle perhevapaalle jäämisestään viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Hoitovapaalle jäämisestä työntekijän on kerrottava työantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen hoitovapaajakson alkamista.

Myös isyysvapaan viettämisestä ja ajankohdasta on kerrottava työnantajalle viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Isyysvapaan palkallisuus määräytyy toimialakohtaisten työehtosopimusten perusteella. Niissä voi olla mainintoja myös oikeudesta osallistua puolison raskaudenaikaisiin neuvolakäynteihin.

Sijaisjärjestelyjen ja työtehtävien hoitamisen kannalta on toivottavaa, että työnantaja saa tietää kaikkien perhevapaiden (äitiys-, isyys-, vanhempain- ja hoitovapaat) ajankohdasta ja kestosta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

§ Lainsäädäntö, kun työntekijä on raskaana
Velvollisuus ilmoittaa raskaudesta ja perhevapaista työnantajalle:
Työsopimuslain (4 luku 3a §) mukaan raskaana olevan naisen velvollisuutena on kertoa työnantajalle perhevapaalle jäämisestään viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa.
Isyys-, vanhempain- ja hoitovapaalle jäämisestä työntekijän on kerrottava työantajalle myös  viimeistään kaksi kuukautta ennen hoitovapaajakson alkamista.

Työnteko työntekijän ollessa raskaana:
Raskaana oleva nainen saattaa työssään altistua kemiallisille aineille, säteilylle tai muille vastaaville tekijöille, jotka voivat vaarantaa äidin tai sikiön terveyden. Jos työnantaja ei kykene poistamaan vaaratekijää, työntekijä on pyrittävä työturvallisuuslain (11 §) mukaisesti siirtämään raskauden ajaksi muihin tehtäviin. Työtehtävien kevennys edellyttää lääkärintodistuksen.
Jos työtehtävien vaihto tai kevennys on välttämätöntä mutta ei mahdollista, raskaana olevalla työntekijällä on työturvallisuuslain mukaan oikeus jäädä pois työstään (23 §).

Lepotilan tarjoaminen: Työturvallisuuslaki (48 §) velvoittaa työnantajaa järjestämään odottavalle ja myös imettävälle äidille sopivan lepotilan.

Palkallisuus: Äitiys- ja isyysvapaan palkallisuus määräytyy toimialakohtaisten työehtosopimusten perusteella. Niissä voi olla mainintoja myös isien oikeudesta osallistua puolison raskaudenaikaisiin neuvolakäynteihin.

Irtisanominen raskauden aikana: Työsopimuslain (7 luku 9 §) mukaan työntekijää ei saa irtisanoa raskauden perusteella. Vastaavasti perhevapaalla olevan työntekijän työsopimus voidaan purkaa vain, jos työnantajan toiminta päättyy kokonaan.

Työantaja hyötyy vanhemmuuteensa sitoutuneista työntekijöistä. Lasten hoito ja kasvatus kehittävät parhaimmillaan myös työelämässä tarvittavia valmiuksia, kuten joustavuutta, pitkäjänteisyyttä sekä kykyä toimia muuttuvissa ja yllättävissä tilanteissa.

Epäasiallinen ja laiton toiminta tuottavat juridisten seuraamusten ohella yritykselle/organisaatiolle imagohaittaa.

Työnteon kohtuullistaminen raskauden aikana edistää odottavan äidin ja sikiön terveyttä. Samalla se pienentää sairauspoissaolojen riskiä ja siten työnantajalle koituvia kustannuksia. Pienillä joustoilla ja helpotuksilla useimmat naiset selviytyvät työtehtävistään suhteellisen normaalisti.

Odottavan äidin asiallinen ja arvostava kohtelu sekä toimivat perhevapaajärjestelyt vahvistavat yrityksen ja organisaation mainetta perheystävällisenä työpaikkana. Ennen kaikkea se sitouttaa työntekijää työnantajaansa.

Työnantajan etuna on kannustaa miehiä pitämään omat osuutensa perhevapaista. Jaetut perhevapaat lisäävät naisten ja miesten tasa-arvoa kotona ja työelämässä sekä tasaavat vanhemmuudesta aiheutuvia kustannuksia nais- ja miesvaltaisten työnantajien välillä.


Lue lisää vanhemmuudesta, lapsen odottamisesta ja perheen hyvinvoinnista: hyvakysymys.fi


22.10.2020 klo 19:09:17