OPPIARVO
PsT

YHTEYSTIEDOT
Toimivapaalla 1.9.18 alkaen
 
ASIANTUNTEMUS
Syntyvyys ja lastenhankinta, perheellistymisen psykologia, Jaetut elämät  -hanke
 
MENEILLÄÄN OLEVAT TUTKIMUSHANKKEET 
 
Jaetut elämät yli elämänkaaren: Dyadinen näkökulma yksilön kehitykseen
Ihminen ei kasva eikä kehity sosiaaliseksi yksilöksi tyhjiössä. Jaetut elämät -hankkeen ydin on tutkia yksilön kehitystä suhteessa merkityksellisiin toisiin, eli tarkastella yksilöitä osina kahdenvälisiä suhteita.

Keskitymme hankkeessa neljään tärkeimpään pariin: vanhempi – lapsi, isovanhempi – lapsenlapsi, sisarusparit sekä läheisten ystävien muodostamat parit. Oma tutkimukseni hankkeen parissa keskittyy siihen, missä määrin kahdenvälisten suhteiden osapuolten vaikutukset toistensa elämänpolkuihin kulkevat jaettujen geenien ja missä määrin jaettujen ympäristövaikutusten kautta. Tutkimusaiheita ovat muun muassa hedelmällisyys ja lastensaannin ajoitus, perheenmuodostus sekä yksilöiden psykologinen hyvinvointi.
 
Lisääntyminen moderneissa yhteiskunnissa
Väitöskirjatyössäni tutkin persoonallisuuden ja lastensaannin yhteyksiä kehittyneissä länsimaissa. Persoonallisuuden on aiemmin osoitettu olevan yhteydessä lasten määrään ja lastensaannin ajoitukseen. Tutkimukseni keskittyy selvittämään, minkälaisia tekijöitä näiden yhteyksien taustalla on.
 
JULKAISUJA
 

Berg, Venla. (2016). On the evolution of personality - Insights from contemporary Western humans. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. Saatavilla: http://hdl.handle.net/10138/166930.

Berg, Venla and Rotkirch, Anna. (2014). Faster Transition to the Second Child in late 20th Century Finland: A Study of Birth Intervals. Finnish Yearbook of Population Research 49, p. 73-86,  Available at: http://ojs.tsv.fi/index.php/fyp/article/view/48424

Jokela, Markus & Berg, Venla. (2014). Perhe ja avioituminen teoksessa Latvala, Antti & Silventoinen, Karri (toim.) Käyttäytymisgenetiikka -geeneistä yhteiskuntaan.

Berg, Venla, Lummaa, V., Lahdenperä, M., Rotkirch, A., & Jokela., M. (2014). Personality and long-term reproductive success measured by the number of grandchildren. Evolution and Human Behavior, DOI: 10.1016/j.evolhumbehav.2014.07.006

Berg, V., A. Rotkirch, H. Väisänen and M. Jokela (2013). Personality is differentially associated with planned and non-planned pregnancies. Journal of Research in Personality, 47, 296–305.

Berg, V., V. Lummaa, I. Rickard, K. Silventoinen, J. Kaprio and M. Jokela (submitted). Genetic associations between personality and reproduction in humans.