Familjeliv på svenska i Finland och Norden

“Familjeliv” producerar och populariserar aktuell forskning om finlandssvenska familjerelationer i en finländsk, nordisk och europeisk kontext.

Twitter: Familjeforskning @FamiljNord

Bakgrund

Svenskspråkiga finländare har i dag i genomsnitt högre nativitet och färre skilsmässor jämfört med majoritetsbefolkningen. Tillfredsställelsen med parrelationen är högre bland finlandssvenskar.  Detta kan hänga samman med föräldrarnas ålder, socioekonomisk status, åldersskillnaden mellan syskon och antalet barn. 

Projektet utreder närmare ivad skillnaderna i parförhållandenas dynamik i barnfamiljer beror på i flrhållande till föräldrarnas modersmål (här definierat som registrerat språk). Vi jämför parförhållanden där båda talar svenska, båda talar svenska, eller någondera talar svenska och den andra finska.  Vi utreder bland annat trender i barnskaffning, parförhållanden och syskondynamiken samt relationerna efter skilsmässor.

Läs mera!

Svensk- och finskspråkiga fiter sig allt oftare med varandra (informationsläcka 2017)

Befolkningsförbundets Familjebarometer 2013 (pdf, på finska). 

Forskningen har fått stöd av Svenska Kulturfonden 2016-2018

.