(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio avautuu uuteen ikkunaan.)

Kuviossa 1 on esitetty suurten ikäluokkien ja aikuisten lasten mielipiteitä isovanhempien velvollisuuksista lapsenlapsiaan kohtaan. Suurista ikäluokista runsas kolmasosa on samaa tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että isovanhempien velvollisuus on hoitaa pieniä lapsenlapsia, mutta miltei saman verran on myös eri mieltä asiasta. Myös aikuista lapsista lähes kolmasosa on samaa mieltä väitteen kanssa. Lähes puolet aikuisista lapsista on kuitenkin eri mieltä hoitovelvoitteesta, mikä on selvästi enemmän kuin suurissa ikäluokissa. Aikuiset lapset ovat suuria ikäluokkia kriittisempiä myös toisen väittämän kanssa. Vain 15 prosenttia aikuisista lapsista on sitä mieltä, että isovanhemmilla on velvollisuus edistää lastenlasten ja heidän perheensä taloudellista turvallisuutta kun suurista ikäluokista samaa mieltä oli kolmasosa.

Kolmas väittämä isovanhempien velvollisuuksista poikkeaa kahdesta ensimmäisestä. Yli puolet aikuisista lapsista ja jopa 75 prosenttia suurista ikäluokista on nimittäin samaa mieltä siitä, että isovanhempien tulee ottaa vastuu lapsenlapsistaan, jos lasten vanhemmat eivät siihen kykene. Tämän väitteen kohdalla ei ole juuri eroa sukupuolten välillä. Sen sijaan kahdessa ensimmäisessä väittämässä sekä suurten ikäluokkien että aikuisten lasten naisvastaajat näkevät niin lastenhoidon kuin taloudellisen turvallisuuden edistämisen harvemmin isovanhempien velvollisuudeksi kuin miehet (Kuvio 2).

Suuret ikäluokat, joista monet ovat myös itse isovanhempia, näyttävät kokevan isovanhemmuuden velvoittavammaksi kuin aikuiset lapset. Lain mukaan isovanhemmilla ei ole Suomessa mitään oikeuksia tai velvollisuuksia lapsenlapsiaan kohtaan. Asenteet kuitenkin osoittavat, että etenkin tilanteessa jossa vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsenlapsistaan, isovanhempien rooli nähdään tärkeänä ja velvoittavana.

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Inka Pelkonen