(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio avautuu uuteen ikkunaan.)

Aiemmista tutkimuksista tiedetään isovanhempien antavan runsaasti erilaista apua nuoremmille sukupolville; esimerkiksi taloudellinen apu menee vahvasti sukulinjassa alaspäin. Nykyisillä varsinkin nuoremmilla isovanhemmilla on myös enemmän resursseja avunantoon verrattuna aikaisempiin sukupolviin. Yksi tärkeä isovanhempien tarjoama avun muoto on heidän antama lastenhoitoapu.

Kuviosta 1 nähdään lastenhoitoapua viimeisen 12 kuukauden aikana antaneiden osuus suurista ikäluokista. Suurten ikäluokkien vastaajista 76 prosenttia on antanut lastenhoitoapua omille lapsilleen kuluneen vuoden aikana, naisilla osuus on 78 prosenttia ja miehillä 73 prosenttia. Yleisintä on, että hoitoapua on annettu 1-6 kertaa vuoden aikana, mutta moni vastaaja on antanut apua myös huomattavasti useammin. Suurten ikäluokkien isovanhempien tarjoama lastenhoitoapu on myös kansantaloudellisesti merkittävää ja sen rahalliseksi arvoksi on arvioitu vähintään noin 550 miljoonaa euroa. (Danielsbacka ym. 2013.)

Tulokset näyttävät samankaltaisilta kun katsotaan aikuisten lasten omilta sekä puolison vanhemmilta saamaa lastenhoitoapua. Valtaosa on saanut lastenhoitoapua sekä omilta vanhemmilta (81 %) että puolison vanhemmilta (74 %) kuluneen vuoden aikana (Kuvio 2.). Lastenhoitoavussa on nähtävissä sen sukupuolittuminen.  Suurten ikäluokkien naiset ovat antaneet sekä kertamäärällisesti että tuntimäärällisesti enemmän lastenhoitoapua kuin miehet. Samoin lastenhoitoapua on saatu useammin paitsi omalta äidiltä kuin isältä niin myös puolison vanhemmista enemmän puolison äidiltä kuin isältä. (Danielsbacka ym. 2013.)

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Inka Pelkonen

 

Lähteet

Danielsbacka, Mirkka; Tanskanen, Antti; Hämäläinen, Hans; Pelkonen, Inka; Haavio-Mannila, Elina; Rotkirch, Anna; Karisto, Antti & Roos, JP (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastenlastensa elämässä. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, tutkimuksia D 58/2013.

Fritzell, Johan & Lennartson, Carin (2005) Financial Transfers between Generations in Sweden. Ageing & Society 25 (6), 397-414.

Hoff, Andreas (2007) Patterns of intergenerational support in grandparent-grandchild and parent-child relationship in Germany. Ageing and Society 27 (5), 643-665.

Hämäläinen, Hans & Tanskanen, Antti (2010) Perhesukupolvet ja taloudellinen auttaminen. Suurten ikäluokkien lapsilleen ja vanhemmilleen antama tuki. Janus 18 (4), 374–386.