(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio avautuu uuteen ikkunaan.)

Kuvio 1 kuvaa suurten ikäluokkien yhteydenpitoa lapsenlapsiinsa sekä aikuisten lasten yhteydenpitoa isovanhempiinsa. Kyse on eri sukupolven isovanhemmista, sillä aikuisten lasten isovanhemmat ovat suurten ikäluokkien vanhempia eli jo iäkkäitä; vain muutamalla vastaajista oli esimerkiksi enää kaikki isovanhemmat elossa. Suurten ikäluokkien lapsenlapsien iät sen sijaan vaihtelevat, mutta ainakin osalla lapsenlapset ovat vielä pieniä, jolloin yhteyttä heihin pidetään käytännössä myös lasten vanhempien kautta.

Suuret ikäluokat pitävät yhteyttä lapsenlapsiinsa lähes viikoittain (keskiarvo 2,6). Naiset eli isoäidit pitivät tilastollisesti merkitsevästi enemmän yhteyttä lapsenlapsiinsa kuin miehet eli isoisät. Aikuiset lapset sen sijaan pitivät huomattavasti harvemmin yhteyttä omiin isovanhempiinsa, sillä yhteyttä pidettiin keskimäärin harvemmin kuin kerran kuussa (1,2). Naiset pitivät enemmän yhteyttä isovanhempiinsa kuin miehet. Ero oli erityisen selvä isoäitien kohdalla, joihin naiset pitivät miehiä runsaammin yhteyttä (Danielsbacka ym. 2013).

Naisten runsaampi yhteydenpito isovanhempiin ja sukulaisiin, erityisesti naispuolisiin, on huomattu myös aiemmissa tutkimuksissa. Lisäksi yhteydenpitoon vaikuttavat monet muut eri tekijät kuten esimerkiksi ikä sekä etäisyys. Lastenlasten kanssa pidetään yleensä enemmän yhteyttä heidän ollessaan pieniä ja kun lapsenlapsi ja isovanhempi asuvat maantieteellisesti pienemmän välimatkan päässä toisistaan.

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Inka Pelkonen

 

Lähteet

Attias-Donfut, Claudine & Wolff, Francois-Charles (2000) The redistributive effects of generational transfers. Teoksessa Sara Arber & Claudine Attias-Donfut (toim.) The Myth of Generational Conflict. The Family and state in ageing societies. London: Routledge.

Danielsbacka, Mirkka; Tanskanen, Antti; Hämäläinen, Hans; Pelkonen, Inka; Haavio-Mannila, Elina; Rotkirch, Anna; Karisto, Antti & Roos, JP (2013) Sukupolvien vuorovaikutus. Auttaminen ja yhteydenpito suurten ikäluokkien ja heidän lastenlastensa elämässä. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, tutkimuksia D 58/2013.

Dubas, Judith (2001) How Gender Moderates the Grandparent-Grandchild Relationship: A Comparison of Kin-Keeper and Kin-Selector Theories. Journal of Family Issues 22 (4), 478-492.

Uhlenberg, Peter & Hammill, Bradley G. (1998) Frequency of Grandparent Contact with Grandchild Sets: Six Factors That Make a Difference. The Gerontologist 38 (3), 276-285.