(Klikkaa kuviota nähdäksesi sen suurempana. Kuvio aukeaa uuteen ikkunaan.)

Kuvio 1 kuvaa avo- tai avioliitoissa elävien osuutta miehistä ja naisista vuosina 1990 ja 2012 ikäryhmittäin. Sukupuolien välillä on eroja etenkin vanhemmissa ikäluokissa, joissa naisista huomattavasti pienempi osuus elää kumppanin kanssa kuin miehistä. Tosin myös vanhempien ikäryhmien naisista (65+) useampi elää nykyisin liitossa verrattuna vuoteen 1990. Parisuhteessa elävien määrän onkin jonkin verran vaihdellut vertailtaessa vuosia 1990 ja 2012. Kuviossa avioliittoja vuonna 2012 koskevat tiedot sisältävät myös rekisteröidyssä parisuhteessa elävät.

Kuvio 2 kertoo eri ikäryhmien parisuhdetilanteesta vuonna 2007. Tiedot ovat peräisin valtakunnallisesta kyselytutkimuksesta. Nuorimmissa ikäluokissa on huomattavaa etenkin avoliittojen suurehko osuus avioliittoihin verrattuna, sen sijaan vanhempiin ikäluokkiin mentäessä yhä useampi on avioliitossa. Yksin eläminen on miehillä yleisintä nuorimmissa ikäluokissa, naisilla taas vanhimmissa. Tätä selittää etenkin se, että naiset elävät miehiä pidempään, jolloin vanhemmissa ikäluokissa valtaosa naisista on leskiä. Erillissuhteessa olevilla tarkoitetaan vakiintuneessa parisuhteessa eläviä henkilöitä, jotka asuvat kumppanin kanssa eri osoitteissa.  

Koonnut Väestöntutkimuslaitos / Anneli Miettinen

Päivittänyt Väestöntutkimuslaitos / Inka Pelkonen