2017

1.12. Pyydettynä lausuntona työryhmän mietinnöstä Lapsenhuoltolain uudistaminen
26.10. lausunto naisiin kohdistuvan väkivallan torjunnan toimikunnan yhteenvedosta Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelman toimenpiteistä
4.9. Väestöliiton esitys tulevaan YK:n yleiskokoukseen, ulkoministerin ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerin kansalaisjärjestökuuleminen
23.8. Järjestöt: Suomen ihmisoikeuspolitiikka menossa huolestuttavaan suuntaan 
8.7. pyydetty lausunto sote-uudistusta koskevasta esityksestä valtiovarainvaliokunnalle
28.6. translakikannanotto
16.6. pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi laiksi kotoutumisen edistämisestä
23.5. pyydetty lausunto sote-uudistusta kokevista esityksistä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle  
22.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto: Ensin sote-uudistus, sitten vasta valinnanvapausuudistus
9.5. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto lapsiperheköyhyydestä
21.4. Lapsi- ja perhejärjestöjen kannanotto perhevapaiden kehittämisestä
30.3.kannaotto työaikalain uudistamista valmistelevalle työryhmälle uuden työaikalain perusteluihin
28.3. pyydetty lausunto luonnoksesta valinnanvapauslainsäädännöstä annettavaksi hallituksen esitykseksi
16.3. pyydetty lausunto valtioneuvoston selontekoon kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta Kestävän kehityksen Suomi - pitkäjänteisesti, johdonmukaisesti ja osallistavasti
8.3. Lape-muutosohjelman ohjausryhmän järjestöt: Maakuntien ja järjestöjen yhteistyö turvattava sote-muutoksessa

2016

29.9. pyydetty lausunto lasten ennakollisen ja jälkikäteisen oikeusturvan toteutumisen tilasta
22.8. Pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi lapsilisälain muutokseksi
20.6. Järjestöjen vetoomus kansanedustajille: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toiminnot säilytettävä
19.4. lausunto rahapeliyhteisöjen yhdistämistä koskevaan hankkeeseen liittyvistä STM:n valmistelemista asetusluonnoksista
20.2. lausunto lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lainsäädännön uudistamista käsittelevästä muistiosta
16.2. lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

2015

25.9. lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle varhaiskaksvatuslain muuttamisesta sekä valtioneuvoston asetukseksi lasten päivähoitoasetuksen muuttamiseksi
7.9. Järjestöjen kannanotto: Oikeus terveyteen turvattava jokaiselle ihmiselle, myös paperittomille
26.1. pyydetty lausunto luonnoksesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansalliseksi toimeenpano-ohjelmaksi 2014-2020

2014

19.12. pyydetty lausunto hallituksen esitykseen laiksi lastenhoidon tuista
28.11. pyydetty lausunto hallituksen esitysluonnoksesta rahankeräyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laiksi
28.11. pyydetty lausunto äitiyslakityöryhmän mietinnöstä
4.11. Väestöliiton lausunto hallituksen esitykseen laiksi lasten hoidon tuista
30.9. pyydetty lausunto VIPRO II-hankkeen selvityksistä Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten turvapaikanhakijoiden vastaanotto ja kehittämistarpeet (Altti) ja kansainvälistä suojelua saavien muutto vastaanottokeskuksista kuntiin (Vertti)    
24.9. pyydetty lausunto ammatilliseen peruskoulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavien koulutusten perusteista  
27.5. STM:n kuulemistilaisuus: Väestöliiton kannanotto: Ehdotus laiksi pienten lasten hoidon tuista
30.4. pyydetty lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista
3.4. pyydetty lausunto kansalaisaloitteesta eduskunnalle avioliittolain, rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain ja transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain muuttamisesta
28.3. pyydetty lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain sekä säilöön otettujen ulkomaalaisten kohtelusta ja säilöönottoyksiköstä annetun lain muuttamisesta
23.1. pyydetty lausunto Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmasta 2014-2020 
15.1. pyydetty lausunto isyyslainsäädännön uudistamista koskevasta mietinnöstä

2013

20.12. pyydetty lausunto demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksesta opettajakoulutuksessa
26.9. pyydetty lausunto luonnoksesta lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumisesta annetun EU direktiivin suhteesta Suomen lainsäädäntöön ja käytäntöihin
26.9. pyydetty lausunto työryhmän esityksestä lastensuojelun laatusuositukseksi
26.9. pyydetty lausunto Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista
13.9. pyydetty lausunto hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 20 luvun muuttamiseksi
5.9. pyydetty lausunto hallituksen esityksestä lastensuojelulain 29 §:n muuttamisesta
29.8. pyydetty lausunto hallituksen esityksestä laiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta
15.3. pyydetty lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian työryhmän ehdotukseen
15.2. kannanotto alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon maksettavasta joustavasta hoitorahasta

2012

16.11. vetoomus sosiaali- ja terveysministeriölle sekä oikeusministeriölle lainsäädännön ja / tai viranomaisohjeiden saamiseksi poikien ympärileikkauksesta, Väestöliiton lisäksi allekirjoittajina Suomalainen lääkäriseura Duodecim ja Pelastakaa Lapset ry
8.11. pyydetty lausunto oikeusministeriössä laadittuun sijaissynnytysjärjestelyjä koskevaan arviointimuistioon
7.9. pyydetty lausunto asiantuntija-avusteisten huoltoriitojen sovittelun työryhmän mietintöön
29.6. pyydetty lausunto ulkomaalaislain perheenyhdistämissäännöstön tarkistamisen taustaksi laaditusta selvityksestä
11.5. pyydetty lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

2011

13.12. pyydetty lausunto Suomen ihmisoikeustilanteesta YK:lle tehtävää kansallista raporttia varten
24.10. lausunto opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksesta valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015
27.9. pyydetty lausunto oikeusministerön arviomuistiosta isyyslain uudistamisrarpeista
1.6. pyydetty lausunto YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapspornografiasta tehdyn valinnaisen pöytäkirjan voimaan saattamisesta
18.3. pyydetty lausunto ehdotukseen uudesta Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa koskevasta valtioneuvoston asetuksesta
17.2. pyydetty lausunto adoptiolainsäädännön uudistamista koskevan työryhmän mietintöön

2010

15.10. pyydetty lausunto Lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit hankkeen raporttiluonnokseen
16.8. pyydetty lausunto hallituksen esityksestä ulkomaalaislain 50§:n muuttamiseksi
11.8. pyydetty lausunto hallituksen esitykseen laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta
6.8. pyydetty lausunto sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän väliraporttiin
22.6. pyydetty lausunto hallituksen ehdotukseen laiksi kotoutumisen edistämiseen

2009

2.12. pyydetty lausunto hallituksen esitykseen kansalaisuuslain muuttamisesta
29.4. pyydetty lausunto koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan lainsäädännön toimivuutta, toiminnan laatua ja muutostarpeita koskevasta selvitysraportista
31.3. pyydetty lausunto sisäasiainministeriön kansalais- ja kansalaisjärjestöstrategia 2009-2011 -työryhmän ehdotukseen
3.2. pyydetty lausunto avoliittotyöryhmän ehdotuksesta laeiksi yhteistalouden purkamisesta avoliiton päättyessä ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

2008

19.12. pyydetty lausunto alkioperäisten kantasolulinjojen kehittämiseen ja kantasolupankkeihin
21.11. pyydetty lausunto neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevaa asetusta valmistelevan työryhmän muistioon
29.8. pyydetty lausunto perheen sisäistä adoptiota rekisteröidyn parin perheessä koskevaan työryhmämietintöön
29.8. pyydetty lausunto sosiaali- ja terveydenhuollossa käytettävän palvelusetelin käyttöalan laajentamista selvittäneen työryhmän ehdotuksiin
16.6. pyydetty lausunto mietinnöstä ”Maahanmuutto-hallinnon ja Maahanmuuttoviraston toiminnan kehittäminen”
14.4. lausunto hallituksen sukupuolten välisen tasa-arvo-ohjelman 2008-2010 valmisteluun
27.3. lausunto YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen Suomen neljännen määräaikaisraportin valmisteluun
31.1. lausunto lapseksiottamisesta annetun lain uudistamiseen

2007

20.11. kannanotto kehityspoliittiseen keskusteluun
11.10 lausunto Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan
3.10. näkemyksiä Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaan
25.9. lausunto terveyden edistämisen politiikkaohjelmaan
pyydetty lausunto Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmaan 2007-2010
22.2. aloite OPM:n lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaan 

2006

15.9. Pyydetty lausunto elatusapujen ohjeistamistyörymän mietintöön
4.8. Pyydetty lausunto hallituksen esitykseen tupakkalain muuttamisesta
29.3. Pyydetty lausunto hallituksen esitykseen laeiksi hedelmöityshoidoista ja isyyslain muuttamisesta
8.3. Pyydetty lausunto terveydenhuollon seulontaohjelmien ja seulontamenetelmien käyttöä linjaavan työryhmän ehdotukseen
31.1. Pyydetty lausunto Järjestöjen huumausaineohjelmasta vuosille 2006-2008

2005

14.12. Pyydetty lausunto Maksupolitiikkaa ja maksujärjestelmän uudistamista selvitelleen työryhmän mietintöön
1.9. Pyydetty lausunto Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteiden ja sisällön kehittämistyön muistioon
29.8. Pyydetty lausunto Työministeriön työryhmän esitykseen hallituksen maahanmuuttopoliittiseksi ohjelmaksi
26.5. Väestöliiton päivitetty kannanotto hedelmöityshoitolakiin

2004

2.9. Pyydetty lausunto maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain tarkentamista ja kehittämistä varten perustetun työryhmän esityksistä kotouttamislain muuttamiseksi
18.6. Pyydetty lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelmaluonnoksesta
25.5. Pyydetty lausunto hallituksen esityksestä laeiksi oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta ja isyyslain muuttamisesta
19.5. Pyydetty lausunto poikien ympärileikkausta koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittäneen työryhmän muistioon

2003

11.9. Ihmiskauppatyöryhmän mietintö 2003:5 koskien ehdotusta ihmiskauppaa koskeviksi rangaistussäännöksiksi
31.8. Työvoiman rekrytointimahdollisuuksista EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta
25.8. Poikien ympärileikkauksia koskevan lainsäädännön tarpeesta STM:lle
6.6. Lastenneuvolatoiminnan asiantuntijatyöryhmän muistiosta sosiaali- ja terveysministeriölle
7.4. Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Väestöliitto hallitusneuvottelijoille perhe- ja lapsipolitiikasta
14.3. Väestöliiton hallituksen päätös 13.3.03 käynnistää uudelleen yksinäisille naisille ja naispareille annettavat hedelmöityshoidot
12.2. Lapsettomuusklinikka odottelee Väestöliiton hallituksen päätöstä yksinäisten naisten ja naisparien lapsettomuushoitojen jatkamisesta

2002

30.5. Väestöliiton lausunto mahdollisesti annettaviin hallituksen esityksiin laeiksi sukusolujen ja alkioiden käytöstä hedelmöityshoidossa ja siihen liittyvästä isyyslain muuttamisesta

2001

7.2. Väestöliiton päätös lopettaa toistaiseksi naisparien hedelmöitys