Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (THL 2005, uudistustyö meneillään) ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus 2014) annetaan ohjeet päivähoidon, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen ammattilaisille.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa sanotaan mm. Oppimisen ilo -kohdassa: "Lapsi on synnynnäisesti utelias, hän haluaa oppia uutta, kerrata ja toistaa asioita. Oppiminen on lapselle kokonaisvaltainen tapahtuma. Lapsi harjoittelee ja oppii erilaisia taitoja, ja kohdatessaan uusia asioita lapsi käyttää oppimisensa apuna kaikkia aistejaan."

"Leikkiminen, liikkuminen, tutkiminen ja eri taiteen alueisiin liittyvä ilmaiseminen ovat lapselle ominaisia tapoja toimia ja ajatella. Lapselle luonteva toiminta vahvistaa hänen hyvinvointiaan ja käsitystä itsestään sekä lisää hänen osallistumismahdollisuuksiaan. Toimiessaan itselleen mielekkäällä tavalla lapsi myös ilmentää ajatteluaan ja tunteitaan."

"Myös oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, kunnioituksen ja vapauden kysymyksiä voidaan käsitellä luontevasti päivittäisten tapahtumien yhteydessä. Olennaista on ottaa huomioon lasten kehitystaso. Pelot, ahdistus ja syyllisyys kuuluvat myös lasten elämään. Niitä käsitellään lasten kanssa niin, että lapsi voi tuntea olonsa turvalliseksi."

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa myös kuvataan, että lapsen tietoisuus omasta kehostaan ja sen hallinnasta luo pohjaa terveelle itsetunnolle. Monipuolinen ja joustava varhaiskasvatusympäristö mahdollistaa kaikkien aistien ja koko kehon käytön tutkimisen, kokeilemisen ja oivalluksen välineinä. Tämä kaikki on täysin yhtenevää kehotunnekasvatuksen seksuaalisuuden tukeminen periaatteiden kanssa.

Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet sisältävät tietojen, taitojen ja asenteiden tarjoamista monissa seksuaalisuuteen liittyvissä alueissa. Siellä mainitaan terveysosaaminen, puhtaustaidot, mielen hyvinvointi, hyvien ihmissuhteiden merkitys, kaveruus.

Esiopetuksen toimintakulttuurin tulee tukee avointa vuorovaikutusta lasten kesken, lasten ja henkilöstön välillä sekä aikuisten keskuudessa. Toisten huomioon ottaminen, keskinäinen kunnioitus, huolenpito ja välittämisen asenne toisia ja ympäristöä kohtaan.

Lapsia rohkaistaan ja ohjataan tunnistamaan, ilmaisemaan ja säätelemään erilaisia tunteita. Lapsia ohjataan toimimaan toiset huomioon ottaen erilaisissa ristiriitatilanteissa.

Turvataidot, tietoa oikeudesta turvalliseen elämään, arvostavaan kohteluun ja koskemattomuuteen, tukea lasten turvallisuuden tunteeseen, valmiuksia pyytää ja hankkia apua.

Näin ollen pienen lapsen seksuaalisuuden tukeminen ja suojaaminen on tavallaan sisäänkirjoitettu alustavasti jo näihin tärkeisiin ammattilaisten toimintaa ohjaaviin ohjeisiin. Uusi tekeillä oleva varhaiskasvatussuunnitelma tulee edelleen avaamaan asiaa.

Lue myös: Seksuaalikasvatusta varhaiskasvatuksessa.