Mahdollisuus laadukkaaseen työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on kaikkien perheellisten työssäkäyvien ja heidän perheidensä oikeus. Työelämän ja perhe-elämän eri vaiheet tapahtumat usein samanaikaisesti ja työelämän pitäisi joustaa ja tukea eri elämäntilanteissa.

Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon nämä erilaiset elämäntilanteet osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä. Vastuu hyvien perheystävällisten käytäntöjen toteutumisesta on sekä työnantajalla että työntekijöillä.

Työpaikan asenneilmapiiri voi joko tukea tai heikentää työn ja perheen yhteensovittamista. Asenteilla ja kulttuurilla on usein ohjaava vaikutus esimerkiksi perhevapaiden jakautumiseen. Kannustus ja ennakkoluulottomat esimerkit luovat uudenlaista kulttuuria. Kyse on sekä asenteista että teoista, joilla tehdään mahdolliseksi työteon ja perhe-elämän sujuvuus arjessa. Niitä voivat olla esim. toivotun osa-aikaisen työn tekemisen mahdollisuudet, lyhennetty tai joustava työaika, erilaiset työhön ja työaikoihin liittyvät järjestelyt, kuten työvuorojen sopiminen, etätyöt, perhevapaiden mahdollisuus ja palaaminen sujuvasti vapaalta takaisin töihin.

Johdon ja esimiesten tuki ja esimerkki myönteisessä asennoitumisessa henkilöstön perhe-elämään ja joustavuus työn ja perheen yhdistämisen vaatimuksiin ovat muutoksen tärkeimpiä eteenpäin vieviä tekijöitä tasapuolisuuden ja sovittujen pelisääntöjen ja toimintaohjeiden ohella elämään kuuluvissa toistuvissa, tilapäisissä, äkillisissä ja erityisissä tilanteissa ja vaiheissa. Näitä ovat mm. lapsen odotus, pikkulapsivaiheet, erilaiset kriisit ja hoivavastuut.

Perheystävällisyys on myös kaikkia hyödyttävä tasa-arvokysymys. Joustavat käytännöt ja kulttuuri parantavat jaksamista, tukevat työntekijän työkykyä, sitouttavat työntekijöitä pitkäaikaisiin työsuhteisiin, vähentävät sairauspoissaoloja, lisäävät työtehoa ja tuottavuutta ja tukevat työnantajan tavoitteita. Hyvä työn ja muun elämän välinen tasapaino vähentää stressiä. Avoin, joustava ja perheystävällinen kulttuuri voi olla työpaikalle valtti, joka tukee perheellisten lisäksi myös muun henkilöstön hyvinvointia. Jotta erilaisten perhemuotojen yhdenvertaisuus toteutuisi, tulisi myös työpaikkojen kulttuurin joustaa erilaisten perhemuotojen ja elämäntilanteiden mukaan.

 


Katso myös:

Väestöliitto tutkii, neuvoo ja auttaa ihmisiä monessa eri perhe-elämän vaiheessa. Lisätietoa vanhemmuudesta, lapsen odottamisesta, perhesuunnittelusta ja parisuhteesta on löydettävissä mm.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla tietoa ja linkkejä: THL:n lapset, nuoret ja perheet

Unicefin, YK:n ja Pelastakaa lapset ry:n yhteinen Perheystävällisen yritysmaailman eettisten ja moraalisten toimien opas: "Lasten oikeudet ja yrityksen periaatteet" -verkkodokumentti (PDF)

Väestöliitto oli vuosina 2014-2015 mukana STM:n Työ- ja perhe -elämä -ohjelmassa

Työterveyslaitoksen (TTL) sivuilta tietoa työn ja perheen yhteensovittamisesta.

Lue myös: Lahden ammattikorkeakoulun Isänä työelämässä -projektin julkaisu: Isätietoa - asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa