Perheystävällisellä työpaikalla otetaan huomioon erilaiset elämäntilanteet osana työpaikan käytäntöjä. Kyse on sekä asenteista että teoista. Vastuu hyvien perheystävällisten käytäntöjen toteutumisesta on sekä työnantajalla että työntekijöillä.

Työssä ja perhe-elämässä eri vaiheet tapahtuvat usein samanaikaisesti ja asiat saattavat ruuhkautuvat. Mahdollisuus hyvään työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on kaikkien etu.

Perheystävällisyys koostuu seuraavista osista:

  • Arvot ja asenteet
  • Perhevapaat ja elämänkaaren eri vaiheet
  • Kokemus ylimmän johdon/lähijohtajan toiminnasta
  • Johdon/lähijohtajien oma näkemys työjärjestelyistä, joustojen toteuttamisesta jne.
  • Työajan ja työnteon paikan joustot
  • Ohjeistukset ja pelisäännöt
  • Kokemus omasta perheen ja työn tasapainosta

Työpaikan asenneilmapiiri voi tukea tai heikentää työn ja perheen yhteensovittamista. Asenteilla ja kulttuurilla on usein ohjaava vaikutus siihen, miten perhevapaita käytetään, miten joustavuutta tuetaan ja miten erilaisissa kriisitilanteissa työntekoon ja yksilön hyvinvointiin suhtaudutaan.

Johdon ja esimiesten omalla esimerkillä ja heidän myönteisellä asennoitumisella henkilöstön työ- ja perhe-elämää kohtaan on tärkeä merkitys perheystävällisyyden toteuttamisessa.

Käytännössä perheystävällisyys näkyy työnteon arjessa muun muassa toivotun osa-aikaisen työn tekemisen mahdollisuuksina, lyhennettynä tai joustavana työaikana ja erilaisina työhön ja työaikoihin liittyvinä järjestelyinä. Näitä ovat muun muassa työvuorojen sopiminen, etätyöt, perhevapaille siirtyminen ja vapailta palaaminen, tarvittaessa perehdyttäminen vapaan jälkeen, poissaolojen järjestelyt erilaisissa akuuteissa tilanteissa ym.

Työpaikalla on hyvä olla selkeät pelisäännöt ja toimintaohjeet elämään kuuluvissa tilanteissa. Ne voivat koskea toistuvia ja tyypillisiä, äkillisissä ja erityisiä tilanteita.

Perheystävällisyys koskee koko elämänkaarta. Siihen kuuluvat raskausaika, perhevapaat, pikkulapsivaihe, muut lapsiperhevaiheet ja murrosikäisten vanhemmuus, erilaiset hoivavastuut, kuten sairaista tai iäkkäistä lähiomaisista huolehtiminen sekä erilaiset elämänkriisit.

Perheystävällisyys on tasa-arvoon, ihmisoikeuksiin ja työpaikkojen monimuotoisuuteen liittyvä tekijä. Joustavat käytännöt ja työkulttuuri tukevat jaksamista ja työkykyä, sitouttavat työntekijöitä organisaatioon, vähentävät sairauspoissaoloja, lisäävät työtehoa ja tuottavuutta ja tukevat työnantajan tavoitteiden saavuttamista.

Jotta erilaisten perhemuotojen yhdenvertaisuus toteutuu, tulee työpaikkojen kulttuurin joustaa erilaisten perhemuotojen ja elämäntilanteiden mukaan.

Hyvä työn ja muun elämän välinen tasapaino vähentää stressiä. Avoin, joustava ja perheystävällinen kulttuuri on organisaatiolle valtti, joka toimii rekrytointietuna ja tukee koko henkilöstön hyvinvointia.


Katso myös:

Väestöliitto tutkii, neuvoo ja auttaa ihmisiä monessa eri perhe-elämän vaiheessa.
- Lisätietoa vanhemmuudesta, lapsen odottamisesta, perhesuunnittelusta ja parisuhteesta on löydettävissä: www.vaestoliitto.fi sekä hyväkysymys.fi -palvelusta.

- Perheystävällinen työpaikka -ohjelma on kehitetty Väestöliitossa työpaikkojen tueksi

- Laskelma vanhempainvapaiden jakamisesta perheessä (2018)

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilla tietoa ja linkkejä perheiden hyvinvointiin liittyen

Unicefin, YK:n ja Pelastakaa lapset ry:n yhteinen Perheystävällisen yritysmaailman eettisten ja moraalisten toimien opas: "Lasten oikeudet ja yrityksen periaatteet" -verkkodokumentti (PDF)

Väestöliitto oli vuosina 2014-2015 mukana STM:n Työ- ja perhe -elämä -ohjelmassa

Työterveyslaitoksen (TTL) sivuilta saa lisätietoa työn ja perhe-elämän yhteensovittamisesta