Kouluikäisten perheet ja työpaikan perheystävälliset käytännöt

Perheystävällinen työnantaja ottaa huomioon, että kouluikäisten lasten vanhemmilla saattaa olla äkillisiä poissaoloja esimerkiksi lasten sairastumisten vuoksi sekä muita arkeen liittyviä tärkeitä velvoitteita.

Perheystävällisellä työpaikalla työntekijät voivat huolehtia lastensa terveyteen ja koulunkäyntiin liittyvistä velvoitteista, kuten hammastarkastuksista ja opettajien tapaamisista. Etätyöskentelymahdollisuus ja sovitut työnteon joustot helpottavat työn ja perheen yhteensovittamista. Työnantaja voi halutessaan myös tarjota työsuhde-etuna mm. tilapäistä lastenhoitopalvelua ym. arkea helpottavia ratkaisuja.

Tästä osiosta löydät kouluikäisten perheitä koskevia lakeja ja lainkohtia sekä tietoa ja linkkejä perheen ja työn yhteensovittamisen tueksi.

 

Perheystävällinen työnantaja varautuu kouluikäisten lasten vanhempien äkillisiin ja myös tiedossa oleviin poissaoloihin jo etukäteen. Työnantaja voi esimerkiksi sopia työtehtävien jakamisesta tai muista sijaisjärjestelyistä poissaolojen aikana. Poissaoloihin liitttyvistä erityisjärjestelyistä ja ehdoista voidaan mainita myös työpaikan omissa ohjeistuksissa. Näin poissaolevan työntekijän työtehtävät eivät kuormita kohtuuttomasti muita työntekijöitä.

Työnantaja voi esimerkiksi tarjota työsuhde-etuna tilapäistä lastenhoitopalvelua tai sopia työntekijän kanssa palkallisesta kotona työskentelystä tai etätyöstä. Järjestelyissä on kuitenkin korostettava sairaan lapsen etua ja ulkoistetun hoivapalvelun käytön pitää perustua vapaaehtoisuuteen.

Etätyöskentelymahdollisuus helpottaa monissa tilanteissa työn ja perheen yhteensovittamista ja lisää muutenkin työssä jaksamista ja hyvinvointia.

Lainsäädäntö erottelee alle ja yli 10-vuotiaiden lasten sairastumisista aiheutuvat poissaolot.

 

§ Lainsäädäntö ja työntekijän oikeudet, kun lapsi tai muu perheenjäsen sairastuu äkillisesti

Sairastuneen alle 10-vuotiaan hoitaminen
Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus saada enintään neljää työpäivää kerrallaan tilapäistä hoitovapaata äkillisesti sairastuneen alle 10-vuotiaan lapsen hoitamiseksi (4 luku 6 §).
Tilapäiselle hoitovapaalle voi jäädä kumpi tahansa vanhemmista, ei kuitenkaan samaan aikaan. Oikeus hoitovapaaseen on myös vanhemmalla, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Muun sairastuneen perheenjäsenen hoitaminen
Työsopimuslaki (4 luku 7 ja 7a §) mahdollistaa tilapäisen poissaolon myös muiden perheenjäsenten hoitamiseksi äkillisissä sairaus- ja onnettomuustapauksissa. Saman lain (4 luku 8 §) mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa tältä ajalta työntekijälle palkkaa.
 

Palkallisuus
Toimialakohtaisissa työehtosopimuksissa voidaan määrittää lapsen sairastumisesta johtuvien poissaolojen

  • ikäraja (10 tai 12 vuotta)
  • palkallisen/palkattoman ajan pituus
  • lääkärintodistuksen hankintavelvollisuus.

 

§ Perusopetuksen 1. ja 2. luokan oppilaiden vanhempien oikeus osittaiseen hoitovapaaseen.

Työsopimuslain mukaan

työntekijä, joka on ollut saman työnantajan työssä yhteensä vähintään kuusi kuukautta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, voi saada lapsensa tai muun hänen taloudessaan vakituisesti asuvan lapsen hoitamiseksi osittaista hoitovapaata siihen saakka, kun perusopetuksessa olevan lapsen toinen lukuvuosi päättyy.”

Työnantaja voi kieltäytyä antamasta vapaata vain, jos siitä aiheutuu vakavaa haittaa työpaikan tuotanto- ja palvelutoiminnalle. Työnantajan on perusteltava kieltäytymisensä työntekijälle.

Jos yhtäjaksoinen poissaolo ei ole mahdollinen, työnantajan on myönnettävä osittainen hoitovapaa lyhentämällä työntekijän vuorokautinen työaika kuudeksi tunniksi (4 luku 4 §). 

Työpaikan omat ohjeistukset voivat joustaa esimerkiksi osittaisen hoitovapaan ehdoissa, kuten palvelusuhteen kestossa. Laki ei esimerkiksi estä myöntämästä osittaista hoitovapaata uudelle työntekijälle.

Osittainen hoitovapaa voi helpottaa pienimpien koululaisten vanhempien arkea, erityisesti jos esimerkiksi koulu, kunta tai muu verkosto ei pysty auttamaan lapsen aamu- ja iltapäivähoidossa.

 

§ Työntekijän oikeus vuosilomaan

Työntekijän oikeus vuosilomaan perustuu vuosilomalain lisäksi toimialakohtaisiin työehtosopimuksiin. Työnantajan kanssa sovitaan loman pituudesta ja ajankohdasta. Lain mukaan (5 luku 22 §)

työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus esittää mielipiteensä loman ajankohdasta. Työnantajan on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon työntekijöiden esitykset ja noudatettava tasapuolisuutta lomien sijoittamisessa.”

Kouluikäisten lasten vanhempien lomat on hyvä sijoittaa pääsääntöisesti kesäkuun alusta elokuun puoliväliin ajoittuvalle jaksolle, jolloin he voivat pitää ainakin osan lomastaan koulujen kesälomakautena. Vuosilomat voidaan ajoittaa esimerkiksi useammiksi jaksoiksi, jolloin perheiden loma-ajat voidaan ottaa huomioon.

Samalla on sovittava, kuinka perheen kannalta huonot loma-ajat korvautuvat muiden, esimerkiksi syys- tai joululomien järjestelyissä.

 

§ Työn ja perheen yhteensovittamista koskevat keskeisimmät lait