Global fostran

symbol

Syftet med Väestöliittos globala fostran är att uppmuntra människor att vara aktiva i globalt medborgarskap och öka förståelsen för hur alla kan bidra till förverkligandet av global rättvisa och mänskliga rättigheter. Vår globala fostran betonar vikten vikten av sexuella rättigheter för människors välbefinnande och därmed också för utveckling.

Vi höjer ungdomars medvetenhet om sexuella rättigheter och FN:s mål för hållbar utveckling. Det är också viktigt för oss att öka kunskapen om hur dessa två temata relaterar till varandra. Vår målgrupp är ungdomar mellan 15 och 24 år och i vårt senaste projekt särskilt pojkar och unga män.