Demografiskt politikprogram

Bild av raporten .

Vi publicerade ett Demografiskt politikprogram under hösten 2020.

Vi anser målet med befolkningspolitiken vara att skapa ett så bra och meningsfullt liv som möjligt för människor. En sådan befolkningspolitik främjar varje individs inkludering, jämlikhet och solidaritet mellan generationerna. Varje människa borde ha rätt att leva ett eget liv med trygga och välmående relationer.

Alla människor borde också själva få besluta om sin familj och om sitt antal barn, vare sig det sedan handlar om flera barn eller inga barn alls. De som vill ha barn bör i samhället stödjas på alla sätt så att de kan uppfylla sina önskemål.

Befolkningspolitiska rekommendationer

Rapporten innehåller tio mål och rekommendationer för Finlands befolkningspolitik:

  1. Ett lämpligt stort Finland krymper ännu inte. En måttlig befolkningstillväxt på cirka 0,3 procent per år är motiverad under de kommande decennierna för att säkra välfärdsstatens ekonomiska bas.
  2. En balanserad demografisk utveckling är ekologiskt hållbar. Målen för hållbar utveckling är utgångspunkten för all befolkningspolitik. Finland främjar en hållbar ekonomi och befolkningstillväxt nationellt och internationellt.
  3. En ökning av födelsetalen i Finland är ett av målen. När det gäller social och ekonomisk hållbarhet skulle det vara önskvärt att den totala årliga fertilitet steg till 1,9 barn. Denna nivå skulle uppnås om människor fick det antal barn de önskar sig.
  4. Människorna borde uppmuntras att få så många barn som de själva önskar. Familjeplaneringstjänster, fertilitetsrådgivning och fertilitetsbehandlingar bör vara tillgängliga för alla. Dessutom måste tillräckliga resurser avsättas för barnfamiljers försörjning och välbefinnande för att minska klyftan mellan ett önskat och faktiskt antal barn.
  5. Goda mänskliga relationer utgör kärnan i folkhälsan. För att utjämna skillnaderna i befolkningsgruppers välmående skulle det också vara viktigt för varje finländare att ha minst en nära människorelation.
  6. Familjevänlighet gäller alla. Tidsflexibilitet och distansarbete måste där det är möjligt införlivas i de nya normala arbetsuppgifterna. Man bör ha nolltolerans för graviditetsdiskriminering.
  7. Immigrationen ökar markant. Finlands nuvarande nettoinvandring borde öka betydligt och antalet kvotflyktingar fördubblas. För att stödja detta behöver vi internationell rekrytering, en strömlinjeformad invandringsprocess för arbetssökande och välfungerande integrationstjänster.
  8. Finland är ett attraktivt och humant nytt hemland för många invadrare. Familjeåterförening måste underlättas, eftersom invandrarnas familjemedlemmar utgör en grundläggande del av integrationen i landet.
  9. Multilokaliteten reformerar den regionala utvecklingen. Regionalpolitiken bör främja multilokalt arbete och boende, eftersom det kan vända de skadliga effekterna av migrationsströmmar.
  10. Incitament för att minska utvandringen. Erfarenhet och utbildning som erhållits utomlands bör lätt kunna anpassas till finländska kriterier och lönesystem.