Sexualundervisning

Med hjälp av sexualundervisning förvärvar en person kunskap och färdigheter genom vilken hen har möjlighet att reflektera över sina egna attityder i frågor som rör sexualitet. Baserat på denna information gör en person bästa möjliga val för sig själv om förverkligandet av sin egen sexualitet. Sexualundervisning är varje människa sexuell rättighet, och sexuella rättigheter är odelbara mänskliga rättigheter.

Målet med sexualundervisning är god sexuell hälsa och sexuellt välmående. Sexualundervisning stöder allas rätt till sexuellt självbestämmande, rätten att uppleva sin egen sexualitet som god och värdig och ger en möjlighet att reflektera över kön och sexualitet.

Varje vuxen som arbetar med barn och ungdomar är sexpedagog, oavsett om de gillar det eller inte. Därför bör varje utbildare vara uppmärksam på sina sexualitetsrelaterade värderingar, attityder och smärtpunkter och överväga hur de kommer att föras vidare till barnet, antingen medvetet eller omedvetet.

Om ett barn inte får holistisk, forskningsbaserad sexualundervisning lär man sig ändå sexuellt relaterade mönster och övertygelser någon annanstans. Utan planerad sexualundervisning kan en ung människas förmåga att till exempel förstå och ifrågasätta modeller från pornografi och annan underhållning, liksom från vänner, och uppfattningen om vad som ligger bakom kan bli bristfällig.

Sexualundervisningen börjar i barndomen

Sexualundervisning behövs under hela livet. Barnets sexualitet och sexualundervisning skiljer sig från ungdomars och vuxnas. På vår webbsida hittar du mycket information om ämnet!

Föräldrar behöver information om barnets sexualitet. Positivitet, information, färdigheter och attityder på barnets utvecklingsnivå samt uppskattning av sin egen kropp är viktiga att lära ut. Undervisning i kroppsuppfattning förverkligas hemma, i förskolan och i skolan.

Kropp- och känslokunskap

Yngre barns sexualundervisning kallas kropp- och känslokunskap. Det beskriver bättre utvecklingen och behoven hos små barn. Undervisningen i kropp- och känslokunskap inkluderar kunskap om kroppen, känslor, säkerhetsfärdigheter och rättigheter på ett barns utvecklingsnivå. Läs mer om undervisning i kropp- och känslokunskap.

Sexualundervisning hjälper att hitta sina egna gränser

En stor del av sexualundervisningen riktar sig till ungdomar i olika åldrar. Omfattande sexualundervisning och riktig information förbättrar en ung människas förmåga att ta hand om sig själv och undvika att utsättas för risksituationer. Att prata om sexualitet, sex eller preventivmedel utsätter inte en ung person för riskabelt beteende och är inte en språngbräda till tidiga sexuella upplevelser.

Tidigare trodde man att en ung persons goda sexuella hälsa främst innebär att den unga inte har sex. Idag förstår man att det att man lär känna sin egen sexualitet utgör en del av utvecklingsuppgiften under ungdomen. Holistisk sexualundervisning ger unga människor möjligheten att lära känna sin egen sexualitet samtidigt som de respekterar sina egna och andras gränser.

Vuxna och specialgrupper behöver också sexualundervisning

Vuxna i olika åldrar behöver också sexualundervisning, till exempel i förändrade livssituationer. Det är viktigt att komma ihåg att varje människa är en sexuell varelse. Rätten att njuta av sexualitet och att få sexualundervisning gäller också specialgrupper såsom personer med olika funktionshinder och icke-neurotypa personer.