En hållbar demografisk utveckling

Männsikor framför en solnedgång.

Vi stöder en befolkningspolitik som strävar efter nationens välbefinnande, ekologisk hållbarhet och globalt ansvar.

Finland genomgår en demografisk förändring. Födelsetalen har sjunkit under de senaste tio åren och fallit till en låg nivå även ur ett europeiskt perspektiv. Samtidigt har den förväntade livslängden stadigt höjts. De ekonomiska strukturerna har inte helt och hållet anpassats till denna åldrande befolkning som är ett resultat av den minskande åldersgruppen unga och det växande antalet äldre. Migrationen är också tumultartad: den internationella migrationen och dess effekter på Finland är och kommer att bli stora. Finlands interna migration riktas i sin tur till de större städerna.

Modern och demokratisk befolkningspolitik bygger på inkluderande beslutsfattande, mänskliga rättigheter och vetenskapliga bevis. Förutom antalet, ålder och kön av invånare i ett land, inverkar medborgarnas utbildning, färdigheter, hälsotillstånd och relationer människor emellan. Förutom antalet invånare i ett land, deras ålder och kön, inverkar medborgarnas utbildning, färdigheter, hälsotillstånd, agentskap och relationer människor emellan.

Befolkningspolitik omfattar diskussion, beslutsfattande och åtgärder utgående från de värden, mål och medel som är relaterade till befolkningens storlek och struktur. Utgångspunkten för vår befolkningspolitik är mänskliga rättigheter och vi lägger särskild vikt vid sexuella rättigheter och vikten av nära mänskliga relationer.