Vilka vi är?

Pojkarnas telefon har redan funnits sedan 2007. Vi är en hjälpande telefon-, chat- och webbtjänst vars syfte är att stöda under 20-åriga pojkars och unga mäns vardag och positiva utveckling.

Genom våra tjänster strävar vi efter att erbjuda alla som tillhör vår målgrupp ett tryggt och konfidentiellt utrymme att samtal om ämnen de funderar på. I och med att tjänsterna är anonyma och avgiftsfria vill vi sänka tröskeln för att ta kontakt och samtala med en sakkunnig som är införstådd med frågor som många pojkar reflekterar över.

Varför endast för pojkar?

Vi arbetar genusmedvetet på ett sätt där vi försöker beakta hur genus kan inverkan på individens tankar och handlingar. Enligt vår uppfattning kan genus på ett betydelsefullt sätt påverka individens liv, vilket är viktigt att förstå i samtalen med målgruppen. Det kan handla om individens sätt att uttrycka sig själv eller iaktta sin omgivning, om egna eller andras förväntningar på hur en ska handla eller vad en ska eftersträva i livet. Genus kan också inverka på hur en uttrycker känslor, skapar sin identitet eller hanterar motgångar.

Genom vårt genusmedvetna arbete vill vi påverka pojkars och unga mäns självkänsla, mansbild och tankar om framtiden i en positiv anda. Vi lyssnar, samtalar och stöder unga på deras väg mot vuxenlivet. Vi uppmuntrar dem att leva ett liv som motsvarar deras egna drömmar och värderingar genom att erbjuda sakkunnig informaton om att växa och utvecklas, om sexualitet och relationer, om psykisk hälsa och världen omkring de. Vi berättar också om ansvar och skyldigheter och försöker ifrågasätta myter och uppfattningar som kan påverka deras liv på ett negativt sätt.

Sakkunniga som stöd

Utöver sakkunskap kräver vårt jobb också mod och en förmåga att tala om sådant som målgruppen är intresserad av. Deras frågor är ofta utmanande och rakt på sak utan omskrivningar och vi strävar efter att besvara dem på ett sätt som unga kan förstå. Pojkars och unga mäns sätt att diskutera är ofta distinktivt på ett sätt som understryker behovet av genusmedvetenhet och  sakkunskap som gäller just målgruppen. Inte ens den bästa samtalsjourtjänst kan ersätta en närvarande förälder, men en kunnig och pålitlig vuxen kan erbjuda livsviktigt stöd i olika situationer under stormiga ungdomsår. Ibland kan ett enskilt uppmuntrande, hoppingivande samtal eller en delad glädje eller sorg bära långt – kanske ända in i vuxenlivet.

Vi försöker vara närvarande där pojkar och unga rör sig. Via telefon och chatt, i spelvärlden och på olika sociala medier. Vi spelar, pratar och skämtar. Vi kan tala och diskutera så gott som flytande om nästan allting från hockey till att åka sparkbräde, från porr till memer och om sex, relationer och psyksik hälsa. Vi är fördomsfria och intresserade av ungas liv samt ivriga att bekanta oss med det vi inte känner till för att kunna utveckla vår verksamhet tillsammans med dem som kontaktar oss för att fortsätta vara aktuella och hålla oss uppdaterade.

En del av Befolkningsförbundet

Vårt team är en del av Befolkningsförbundet och vi stödjer oss tillbaka på vår organisatons kunnande. Vid sidan av jourtjänsterna består våra arbetsuppgifter av olika expertuppgifter och att ta fram nya material. Vi försöker för vår egen del öka kunskapen om genusmedvetet arbete med pojkar och föra fram pojkar och unga män som en särskild grupp av serviceanvändare. Vi försöker även väcka positiv diskussion om olika behov av stöd och uppmärksamhet bland pojkar i olika åldrar och därmed främja jämlikheten i samhället.

I våra årsrapporter (endast på finska) kan du bekanta dig med vår historia och dess milstolpar.