Vad är familjevänlighet på arbetsplatsen?

Fyra olika livssituationer där arbete och familjeliv kombineras.

Att kombinera arbete och familj är något som berör människor i olika åldrar, livssituationer och under olika skeden i karriären. Familjevänligheten stöder arbetsförmågan och välbefinnandet samt arbetets kvalitet och effektivitet.

Situationerna där familj och arbete är kombinerade på arbetsplatsen kan vara återkommande eller tillfälliga. Både arbetsgivaren och arbetstagarna har ett ansvar att goda familjevänliga rutiner genomförs. Det kan handla om möjligheter till önskat deltidsarbete, förkortad arbetstid, olika arrangemang i arbetstiden, till exempel skiftarrangemang, distansarbete och möjligheter att ta ut familjeledighet.

Dessutom kan familjevänlighet stödjas med hjälp av små gester som indikerar arbetsgivarens familjevänliga attityd. Det kan till exempel röra sig om att bjuda in familjemedlemmar till arbetsplatsfester eller hälsningar från arbetsgemenskapen vid olika familjeevenemang.

Även små familjevänliga handlingar kan spela en stor roll för personalens välbefinnande och
dagliga liv. Att till exempel förlägga möten på så kallade kärnarbetstider kan visa sig vara ett effektivt sätt att stödja familjevänligheten.

Programmet Familjevänlig arbetsplats och Märke ‘För att vi alla har en familj’.

Med familj avses här de personer som respondenten anser tillhöra sin familj: egna barn, make/maka, egna eller makens/makans föräldrar, bonusbarn, egna syskon osv. I lagstiftningen är definitionen av familj inte alltid lika bred.

Familjevänlighetens sju perspektiv och områden på arbetsplatsen.
Familjevänlighet på arbetsplatsen består av olika element som ingår i familjevänlighetsenkäten inom programmet.