Ihminen kannattelee kädessään paperista leikattuja hahmoja.

Organisation

En grupp av barnen.

Befolkningsförbundet rf i Finland är en organisation som har i uppgift att stärka mänskligt välmående och samhörighet.

All vår verksamhet syftar till uppfyllelse av de mänskliga rättigheterna och bygger på våra värden och stadgar. Vi värdesätter mångfald och jämlikhet. Detta innebär att alla människor är lika värdefulla och ska bemötas jämbördigt, oberoende av genus, familjeform, ursprung eller sexuell orientering.

Befolkningsförbundet består av sina medlemsorganisationer som två gånger i året sammankommer för att besluta om riktlinjerna för verksamheten. Mellan höst- och vårmötena leder styrelsen verksamheten. Våra sakkunniga arbetar under ledning av den verkställande direktören.

Vi bygger välfärd

Befolkningsförbundet grundades år 1941. Vårt arbete har alltid varit aktuellt genom att vi strävar efter att svara mot utmaningarna i stunden och i framtiden. Vi har i många avseenden varit med om att bygga upp det finländska välfärdssamhället och dessutom fördomsfritt letat efter nya lösningar på tidens problem. Vi har alltså på många sätt försökt öka människors välmående.

Kärnan i vår verksamhet är fortfarande att främja välfärden. Vi verkar för stärkt välmående bland barn, unga och familjer, för en hållbar befolkningsutveckling och för att främja sexuella rättigheter såväl i Finland som internationellt. Vårt arbete bygger på våra värden, på akademisk forskning och den erfarenhet som praktiskt klientarbete ger.

Vi forskar i befolkningen, påverkar samhällspolitiken och erbjuder tjänster

Vår verksamhet är uppdelad i tre riktningar: tjänster som riktas till medborgarna, forskning vid vårt eget forskningsinstitut och samhällelig påverkan.

Vi har bolagiserat en del av verksamheten. Våra bolag heter Befolkningsförbundets Terapi- och barnavårdsservice Terapia- ja kotipalvelut Oy som erbjuder hemservice i huvudstadsregionen, samt olika former av terapi, arbetshandledning och utbildning och Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kalevanpoika sköter allt som rör Befolkningsförbundets fastigheter. Tillsammans med Befolkningsförbundet rf utgör de koncernen Befolkningsförbundet.

Befolkningsförbundet rf erbjuder avgiftsfria tjänster med låg tröskel och våra bolag tar betalt för sina tjänster.