Ihminen kannattelee kädessään paperista leikattuja hahmoja.

Organisation

En grupp av barnen.

Befolkningsförbundet rf i Finland är en organisation som har i uppgift att stärka trygga relationer, mänskliga rättigheter och välbefinnande i en föränderlig värld.

All vår verksamhet syftar till uppfyllelse av de mänskliga rättigheterna och bygger på våra värden och stadgar. Vi värdesätter mångfald och jämlikhet. Vi anser att alla kön, olika familjeformer, bakgrunder och sexuella läggningar är lika mycket värda och ska behandlas jämlikt.

Befolkningsförbundet består av sina medlemsorganisationer som sammanträder två gånger i året för att besluta om riktlinjerna för verksamheten. Mellan höst- och vårmötena leder styrelsen verksamheten. Våra sakkunniga arbetar under ledning av den verkställande direktören.

Vi bygger välfärd

Befolkningsförbundet grundades år 1941. Vi har alltid gjort aktuellt arbete för att eftersträva att besvara nutida och framtida utmaningar. Vi har i många avseenden varit med om att bygga upp det finländska välfärdssamhället och dessutom fördomsfritt letat efter nya lösningar på aktuella problem. Vi har alltså på många sätt försökt öka människors välmående.

Kärnan i vår verksamhet är fortfarande att främja välfärden. Vi arbetar för att stärkta välbefinnandet bland barn, unga och familjer, för en hållbar befolkningsutveckling och för att främja sexuella rättigheter såväl i Finland som internationellt. Vårt arbete bygger på våra värden, på akademisk forskning och den erfarenhet som praktiskt klientarbete ger.

Vi forskar i befolkningen, påverkar samhällspolitiken och erbjuder tjänster

Vår verksamhet är uppdelad i tre riktningar: tjänster som riktas till medborgarna, forskning vid vårt eget forskningsinstitut och samhällelig påverkan.

Vi har bolagiserat en del av verksamheten. Våra bolag heter Befolkningsförbundets Terapi- och barnavårdsservice (Terapia- ja kotipalvelut Oy) ocj och Fastighetsbolaget Kiinteistö Oy Kalevanpoika sköter den verksamhet som de har tilldelats. Tillsammans med Befolkningsförbundet rf utgör de koncernen Befolkningsförbundet.

Befolkningsförbundet rf erbjuder avgiftsfria tjänster med låg tröskel och våra bolag tar betalt för sina tjänster.