Generationskedjan

Generationskedjan (GENTRANS) utreder hur olika generationers familjemedlemmar stödjer och hjälper varandra.

Studien är longitudinell och dess första tre datainsamlingar genomfördes år 2007, 2012 och 2018. GENTRANS fokuserar på de stora årskullarna, det vill säga på finländare födda 1945-1950, och deras vuxna barn.

Generationskedjan har ökat förståelsen för stöd mellan familjemedlemmar över generationsgränserna, syskonrelationer, att vara far- eller morförälder, relationer till partnerns föräldrar och styvfamiljer. Vi studerar också hur finländare förhåller sig till att hjälpa familjemedlemmar. Projektet publikationer finns på engelska webbplats.

Den longitudinella studiens enkäter riktas delvis till samma respondenter. Det är möjligt att specificera respondentens exakta släktskapsförhållande och vilken typ av stöd de både erhållit och gett. Enkätuppgifterna har kompletterats med temaintervjuer.

Studien genomförs vart femte år för att attitydförändringar hos de stora årskullarna ska kunna följas upp på långsikt. Nästa datainsamling förväntas äga rum år 2023. Datainsamlingen har genomförts i samarbete med Statistikcentralen.

Mer information

Mirkka Danielsbacka, forskare
mirkka.danielsbacka@vaestoliitto.fi

Hans Hämäläinen, forskare
hans.hamalainen@utu.fi