Värden, mission och vision

En bild av "Human Rights".

Vi har fyra värden som utgör grunden för all vår verksamhet.

Våra värden

Vi vill vara:

  • pålitliga
  • lättillgängliga
  • rättvisa
  • aktiva och fördomsfria

Pålitlighet är av primär betydelse för oss. Verksamheten bygger på vetenskaplig evidens och på respons från klienter inom online servicen samt terapitjänsterna. Vi är ärliga och verksamheten är öppen. Våra löften kan man lita på.

I verksamheten betonar vi kundorientering. Vi presenterar personalen på vår hemsida och berättar vad var och en av dem gör. Därmed är det lättare att kontakta oss. Vi för kontinuerlig dialog med klienterna. Respons samlas in i samband med online tjänsterna med hjälp av enkäter och genom att se till att det är lätt att ta kontakt. Tjänsterna och påverkansarbetet kan därigenom utvecklas till att motsvara de föränderliga behoven hos klienterna och i förlängningen alla invånare i Finland.

För oss är det viktigt att vi behandlar alla rättvist, både inom vår egen arbetsgemenskap och i den verksamhet som riktar sig till medborgarna. Vi tror på människors jämlikhet och i vårt samhällspolitiska påverkansarbete framhäver vi kraftigt jämlikheten och dess hinder.

Vi agerar aktivt och granskar fördomsfritt vår egen verksamhet, den respons vi får och alla nya utmaningar.

Vår mission

Vår mission är: ”Befolkningsförbundets uppgift är att stärka mänskligt välmående och samhörighet”.  Detta realiserar vi i våra tjänster och vårt påverkansarbete. En öppen och respektfull dialog bygger samhörighet mellan individer och grupper. I vår forskning studerar vi personrelationer genom hela livscykeln och människorna själva upplever sina relationer.

Vår vision

Vår vision är en värld där människor mår bra. Var och en bör ha åtminstone en berikande relation. Forskningen visar att personrelationer stärker människans välmående i alla skeden av livet. Det finns mångahanda personrelationer, de kan finnas inom familjen eller mellan partnerna eller också kan de vara grundade i vänskap, grannskap, arbete eller någon annan grupp som är viktig för individen.